Zoek
Talentenwoordenboek

Om deze lijst te maken, keken we naar een bestaand competentiemodel. We vulden deze aan en de definities werden hier en daar wat 'scoutesker' verwoord. Onze kerncompetenties zijn de talenten die parallel lopen met een van onze basispijlers.

zelfmanagement - interactie - informatie - problemen oplossen - organisatie - leiding geven

 

Zelfmanagement

Betrouwbaarheid
Afspraken nakomen en handelen volgens algemeen aanvaarde sociale en ethische normen. Rekening houden met de waarden en visie van de organisatie.

Stressbestendigheid
Doelgericht blijven functioneren tijdens moeilijke situaties en onder sterke druk. Kritiek kunnen relativeren bij zichzelf en in de omgeving.

Zelfontplooiing  (//basispijler zelfwerkzaamheid)
Inzicht verwerven in eigen sterke en zwakke kanten, interesses en ambities. Kansen benutten en uitdagingen opzoeken om zichzelf te ontwikkelen en te versterken.


Interactie

Assertiviteit
Voor eigen meningen of belangen opkomen met respect voor anderen, zelfs indien er vanuit de omgeving druk wordt uitgeoefend om dit niet te doen.

Inlevingsvermogen
Tonen dat men rekening houdt met de (al dan niet rechtstreeks geuite) gevoelens, behoeften en wensen van anderen.

Actief luisteren
In staat en bereid zijn om (non-) verbale boodschappen van anderen op te nemen en te begrijpen.

Mondelinge communicatie
Een mondelinge boodschap zo overbrengen dat het publiek tot wie de boodschap gericht is, ze begrijpt.

Presentatie
Op een duidelijke en gestructureerde manier informatie overbrengen met gepast gebruik van audiovisuele middelen.  

Schriftelijke communicatie
Gestructureerd en in begrijpbare en correcte taal ideeën en/of meningen op schrift zetten zodat de doelgroep ze begrijpt.  

Overtuigingskracht
Instemming verkrijgen van anderen via goede argumenten, gepaste beïnvloedingsmethoden en blijk van autoriteit in de materie.  

Samenwerken (// basispijler ploegwerk)
Actief bijdragen aan het creëren van een goede teamgeest en aan het bereiken van groepsresultaten in een diverse omgeving.  

Omgaan met diversiteit
Mensen met een andere culturele achtergrond, etniciteit, geslacht of leeftijd respecteren en op een gepaste manier met verschillen omgaan.  

Netwerken
Professionele relaties ontwikkelen en bestendigen en deze aanwenden tot wederzijds voordeel.  

Kennis delen
Eigen kennis en ervaring delen met anderen en hen helpen om nieuwe (technische) vaardigheden te beheersen.  

Optreden
In verschillende situaties een sterke en geloofwaardige eerste indruk maken en die kunnen handhaven.

Informatie

Creativiteit
Met een onderzoekende en nieuwsgierige geest op zoek gaan naar originele en vernieuwende oplossingen.  

Analytisch denken (Probleemanalyse)
Een probleem duiden in zijn verbanden en systematisch op zoek gaan naar meer informatie om het te kunnen oplossen.  

Synthetisch denken (Oordeelsvorming)
Geanalyseerde informatie kunnen afwegen en interpreteren. Degelijk onderbouwde meningen en standpunten uiten en zicht hebben op de gevolgen ervan.  

Conceptueel denken
Zaken van op een afstand bekijken en ze in hun ruimere context en tijdsperspectief plaatsen.  

Innovatie
Actief bijdragen tot de voortdurende verbetering en vernieuwing van kennis, methodes, processen, diensten en producten.

Problemen oplossen

Initiatief nemen
Uit eigen beweging zaken aanpakken, voorstellen formuleren en proactief reageren.

Betrokkenheid op de beweging (// basispijler medebeheer)
Handelen met aandacht voor de doelstellingen en de belangen van Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Organisatiesensitiviteit
Aandacht hebben voor de invloeden van eigen beslissingen of acties op andere delen van de organisatie.

Omgaan met verandering
Openstaan voor verandering, zich aanpassen en actief deelnemen aan vernieuwing.

Dienstbaarheid (// basispijler dienst)
Acties afstemmen op de gevoeligheden, behoeften en wensen van de doelgroep, ook wanneer die niet rechtstreeks geuit worden.

Marktgerichtheid
Factoren identificeren uit het brede jeugdwerk en er actief op inspelen. Oog hebben voor aanbod uit andere delen van onze beweging en er actief op inspelen.

Beslissen
Zich eenduidig uitspreken voor een bepaald standpunt of voor een bepaalde actie, soms ondanks onvolledige kennis van eventuele alternatieven of risico’s.

Organisatie

Zorgvuldigheid
Vooruitziend handelen met aandacht voor details. Kwaliteitsvol werk afleveren, ook onder verhoogde druk.

Resultaatgerichtheid (// basispijler engagement)
Haalbare, maar uitdagende doelen stellen, gedreven zijn om deze te halen en de prestaties te verbeteren. Prioriteiten stellen en bijstellen om de afstemming tussen doelen te bewaren.

Plannen en organiseren
Structuur aanbrengen in tijd en ruimte en prioriteiten stellen bij het aanpakken van problemen. Eigen taken afstemmen met die van anderen en voldoende communiceren.

Voortgangscontrole
De voortgang van processen en van de gemaakte afspraken systematisch opvolgen.

Leiding geven

Richting geven
Aansturen en motiveren van medewerkers zodat ze hun persoonlijke doelstellingen en die van het team op een correcte manier kunnen realiseren.

Delegeren
Taken en verantwoordelijkheden overdragen, in overeenstemming met de mogelijkheden en de motivatie van de medewerker.

Coachen en ontwikkelen
Medewerkers begeleiden tot optimale prestaties, groei in hun functie en zelfontplooiing.

Bouwen van teams
Het smeden van een hecht team, het aanpakken van conflicten en het betrekken van alle teamleden.

Inspireren
Het inspireren van anderen door het uitstralen van de visie en de waarden van Scouts en Gidsen Vlaanderen door als rolmodel in de beweging te functioneren.