Zoek

FAQ

Activiteiten

Algemeen

 • Kan ik zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor mijn groep?

  Alle leid(st)ers kunnen zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor hun groep. Log in op scoutsengidsenvlaanderen.be, ga naar de verzekeringspagina en klik op Aangevraagde verzekeringen.
  Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle verzekeringen die aangevraagd werden voor je groep (of voor alle groepen waar jij een actieve functie hebt). Je kan doorklikken om meer details te zien van een aanvraag.

 • Waarom is het risico "ziekte" niet verzekerd?

  Ziekte is een toestand die je overal kan overkomen, thuis, op school, maar helaas ook wel eens op kamp. Toch heeft dit niets met de scoutsactiviteit op zich te maken. We verzekeren de risico's die verbonden zijn aan de scoutsactiviteiten, ziekte hoort hier niet bij. Ziekte is verzekerd in de privésfeer, via de mutualiteit en evt. de hospitalisatieverzekering van de ouders.

 • Waarvoor zijn we standaard verzekerd?

  - Alle (tijdelijk verzekerde) leden zijn verzekerd tijdens scoutsactiviteiten in binnen- en buitenland. - De ledenpolis voorziet de terugbetaling van de medische kosten ten gevolge van een ongeval, na tussenkomst van de mutualiteit. - Bij tijdelijke arbeidsongeschiktheid krijgen werkende leden een dagvergoeding als compensatie van het loonverlies. - Bij definitieve invaliditeit krijgen, ook de leden zonder inkomen, een eenmalige uitkering, afhankelijk van de invaliditeitsgraad. - Burgerlijke aansprakelijkheid (definitie - zie hierna) - Rechtsbijstand (definitie - zie hierna) - Lokalen: Brand-, storm-, hagel-, waterschade, schade ten gevolge van natuurrampen. - Eigenaarrisico: de groep of de vzw, opgericht in functie van de groep - Gebruikersrisico: alle groepen aangesloten bij Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • Wat betekent de term "goede huisvader-principe"?

  Het principe van de goede huisvader betekent dat men zich gedraagt als een normaal vooruitziend en zorgvuldig persoon (de zgn. goede huisvader of bonus pater familias). ‘Vooruitziend’ betekent dat men in redelijkheid zich de nadelige gevolgen van zijn handelen probeert in te beelden, m.a.w. dat men deze probeert te voorzien. Zorgvuldig’ betekent dat men deze nadelige gevolgen probeert te voorkomen door de gepaste voorzorgsmaatregelen te nemen.

 • Wat betekent Organisatieplicht?

  Leiding heeft de wettelijke plicht om zoveel mogelijk gevaren te voorzien en uit te sluiten. Dat betekent dat je bij de voorbereiding van een activiteit voldoende aandacht moet hebben voor mogelijke gevaren en dan ook heel concrete voorzorgen moet nemen. Bij beoordeling van een schadegeval waar burgerlijke aansprakelijkheid bij komt kijken, wordt ook de uitvoering van de organisatieplicht op het moment van het ongeval beoordeeld.

 • Wat betekent Toezichtsplicht?

  Toezichtsplicht betekent dat je er actief op toeziet dat je leden zichzelf niet in gevaar brengen. Bijvoorbeeld: als verkenners met bijlen beginnen te spelen, ben je verplicht om in te grijpen. Als kapoenen in een boom willen klimmen, is het belangrijk om een oogje in het zeil te houden en ervoor te zorgen dat ze voorzichtig zijn. Bij beoordeling van een schadegeval waar burgerlijke aansprakelijkheid bij komt kijken, wordt ook de uitvoering van de toezichtsplicht op het moment van het ongeval beoordeeld.

 • Wat betekent vrijstelling? Is dat hetzelfde als franchise?

  Bij een verzekering met vrijstelling moet je een deel van de schade zelf betalen. Vrijstelling, franchise of eigen risico is allemaal hetzelfde!

  Voorbeeld: Je verzekert een patrouilletent (= groepsmateriaal) voor op kamp. Met een storm geraakt die tent beschadigd. De herstelling kost 750 euro. De vrijstelling op groepsmateriaal = 250 euro. Ethias zal 500 euro betalen en je (of de groep) betaalt 250 euro.

  Opgelet, sommige verzekeringen hebben geen vrijstelling. Soms is de vrijstelling een vast bedrag, soms is het een bepaald percentage van de te verzekeren waarde...

 • Wat is een "ongeval"?

  Een ongeval is een plotse gebeurtenis die leidt tot een lichamelijk letsel(schaafwond, verstuiking, …). Zonnebrand is bv. geen ongeval omdat dit geen plots gebeurtenis is. Een brandwonde door een genster van het kampvuur is wel een ongeval.

 • Wat met kinderen die eerst een tweetal keer komen "oefenen" en daarna pas aangesloten worden. Zijn zij tijdens die eerste activiteiten ook verzekerd?

  Nieuwe leden zijn verzekerd tijdens de eerste en tweede vergadering. Na de tweede vergadering wordt naam, adres, geboortedatum en tak (via de groepsadministratie) doorgegeven aan Scouts en Gidsen Vlaanderen. Gebeurt er een ongeval tijdens die eerste of tweede vergadering, dan sluit je op dat moment de betrokken persoon aan als lid en handel je het schadedossier af zoals bij gewone leden.

Burgerlijke aansprakelijkheid

Eenmalige activiteit

Evenementen verzekering

 • Wanneer neem je een evenementenverzekering?

  Indien het antwoord op minstens drie van onderstaande vragen JA is, dan beschouwen we je activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit.

  • Jullie organiseren het niet enkel voor jullie leden en hun ouders:
   • meer dan de helft van het publiek zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
   • meer dan 100 mensen die komen zijn geen lid of ouder van een lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
  • Jullie vragen inkom en/of jullie willen winst maken.
  • Jullie kunnen de activiteit niet met de leidingsploeg alleen organiseren. Jullie moeten hulp inroepen van oud-leiding, vrienden of professionelen bv. voor security.
  • Jullie lokalen zijn te klein en jullie organiseren het evenement in een grote tent of op een andere locatie.

  Je kan je activiteit wel verzekeren via de evenementenverzekering: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/verzekeringen/alle-verzekeringen/evenementenverzekering

 • Welke risico's zijn verzekerd?

  De burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen van jullie groep, scoutsleden en helpers bij de organisatie. Het materiaal is niet verzekerd, je moet hiervoor zelf een aparte polis afsluiten (niet via de materiaalpolis van het Scouts en Gidsen Vlaanderen!)

 • Wie kan de evenementen verzekering aanvragen?

  Elke groep erkend door Scouts en Gidsen Vlaanderen. Een ondersteunende VZW kan deze verzekering niet aanvragen via Scouts en Gidsen Vlaanderen.

 • Wij nemen deel aan de Dag van de Jeugdbeweging. Moeten we hiervoor dan een evenementenverzekering afsluiten?

  Neen. De Dag van de Jeugdbeweging is een evenement dat mee wordt georganiseerd door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw. Voor onze leden wil dit zeggen dat zij op dat moment deelnemen aan een Scouts- en Gidsenactiviteit. Zij zijn dan ook verzekerd onder de gewone ledenpolis.

Internationaal

 • Is de gewone ledenverzekering voldoende voor een buitenlands kamp?

  Ja hoor, leden die hun lidgeld betaald hebben, zijn bij scoutsactiteiten automatisch verzekerd voor lichamelijke schade, ook buiten onze landsgrenzen.

  In sommige gevallen is het echter aan te raden om een extra reisbijstandsverzekering af te sluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als je onze reisbijstandverzekering afsluit, kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je als groep, in geval van nood, gezamelijk gerepatrieerd wordt. Anders organiseren de individuele verzekeraars/mutualiteiten van de leden de repatriëring en kan de groep uiteen vallen.  Daarnaast zijn er ook een aantal risico's verzekerd door de polis reisbijstand die niet gedekt zijn door de gewone ledenpolis zoals reiskosten van een familielid wanneer de zieke of gewonde niet naar België vervoerd kan worden.

  Informatie over de ziekteverzekering voor het buitenland, die de leden via hun eigen ziekenfonds hebben, kan je best opvragen bij het ziekenfonds waarbij je leden/leiding aangesloten zijn. Deze is immers niet gelijk voor alle ziekenfondsen! Dit heeft oa ook te maken met binnen/buiten Europa, wel/niet ten laste van de ouders, wel/geen recht op kinderbijslag ... Veel van deze informatie vind je makkelijk online terug.

Kamp

 • De kampverantwoordelijke is 21 jaar en een heel kamp aanwezig!

  Vanaf 18 jaar ben je in België meerderjarig.
  Toch kiezen we ervoor dat de eindverantwoordelijkheid voor een kamp bij een 21-jarige ligt, die het hele kamp aanwezig is.
  Dit lijkt ons logisch: zonder dat de kampverantwoordelijke alle taken van de groepsleiding overneemt, is haar/zijn verantwoordelijk-heid aanzienlijk, en in ieder geval opmerkelijk groter dan op doordeweekse vergaderingen. Daarbij is een zekere ervaring en maturiteit onontbeerlijk.
  We vinden dit heel belangrijk en willen niet dat 18-jarigen de volle verantwoordelijkheid van het hele kamp dragen.
  Indien de groepsleid(st)er kampver-antwoordelijke is, is er geen probleem.
  Conform onze spel-regels is de minimumleeftijd voor groepsleiding immers 21 jaar.
  Als de kampverantwoordelijke iemand anders is, moet dit iemand zijn die in het lopend werkjaar 21 jaar wordt.

 • De papa van Bram heeft een C-rijbewijs, maar is geen beroepschauffeur. Mag hij met een gehuurde vrachtwagen ons materiaal naar het kamp brengen?

  Bij vervoer "voor rekening van derden" met een voertuig, nuttig laadvermogen meer dan 500 kg, is men zowel vergunnings- als CMR plichtig (CMR = een vrachtbrief). Maar, indien dit vervoer gebeurt zonder enige vergoeding is dit wel toegelaten zonder vrachtbrief of vervoersvergunning. Let wel op: dit wil zeggen dat er geen enkele tegenprestatie mag bestaan in de vorm van een rechtstreeks of onrechtstreeks voordeel, in speciën of in natura. (info via FOD Mobiliteit en Vervoer)

  Ja, hij mag met een gehuurde vrachtwagen het materiaal naar je kamp brengen. Zorg er wel voor dat je de vrachtwagen goed hebt verzekerd via de verhuurmaatschappij (met eventueel afkoop van de vrijstellingen) en dat je voor de chauffeur een tijdelijke verzekering niet-leden afsluit.

 • Het formulier dat de dokter moet invullen (aangifte ongeval), is dit beschikbaar in andere talen?

  Dit kan je downloaden van onze site in de volgende talen: Engels, Duits, Frans, Spaans en Italiaans.

  http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/dienstverlening/secretariaat/formulieren.

 • Is de gewone ledenverzekering voldoende voor een buitenlands kamp?

  Ja hoor, leden die hun lidgeld betaald hebben, zijn bij scoutsactiteiten automatisch verzekerd voor lichamelijke schade, ook buiten onze landsgrenzen.

  In sommige gevallen is het echter aan te raden om een extra reisbijstandsverzekering af te sluiten via Scouts en Gidsen Vlaanderen. Als je onze reisbijstandverzekering afsluit, kunnen we er bijvoorbeeld voor zorgen dat je als groep, in geval van nood, gezamelijk gerepatrieerd wordt. Anders organiseren de individuele verzekeraars/mutualiteiten van de leden de repatriëring en kan de groep uiteen vallen.  Daarnaast zijn er ook een aantal risico's verzekerd door de polis reisbijstand die niet gedekt zijn door de gewone ledenpolis zoals reiskosten van een familielid wanneer de zieke of gewonde niet naar België vervoerd kan worden.

  Informatie over de ziekteverzekering voor het buitenland, die de leden via hun eigen ziekenfonds hebben, kan je best opvragen bij het ziekenfonds waarbij je leden/leiding aangesloten zijn. Deze is immers niet gelijk voor alle ziekenfondsen! Dit heeft oa ook te maken met binnen/buiten Europa, wel/niet ten laste van de ouders, wel/geen recht op kinderbijslag ... Veel van deze informatie vind je makkelijk online terug.

 • Is de ledenpolis ook van toepassing voor een kamp in het buitenland?

  De polissen zijn (ook) geldig in het buitenland. Leden, leiding, foeriers (evt. na aanvraag tijdelijke verzekering niet-leden) zijn verzekerd voor medische kosten (na tussenkomst mutualiteit) en voor burgerlijke aansprakelijkheid. Repatriëring is niet verzekerd via de ledenpolis, maar meestal via de mutualiteit. Je kan ook bij ons een reisbijstandsverzekering afsluiten.

 • Kan iemand aansprakelijk gesteld worden voor een ongeval omdat zij als verantwoordelijke van min. 21 jaar tekent?

  Een kampverantwoordelijke hebben is een pedagogische verplichting binnen Scouts en Gidsen Vlaanderen. Dat betekent dat dit een belangrijk aspect is voor de kampkeuring van de DC. Dit heeft geen rechtstreeks gevolg voor de verzekering.

  Heb je geen goedgekeurd kampvisum, ben je eigenlijk wel onverzekerd op kamp. En uiteraard als je ernstige fouten maakt of zondigt tegen het goede huisvaderprincipe, kan je ook aansprakelijk gesteld worden.

 • Kan voor een lid een tijdelijke verzekering afgesloten worden voor een kamp?

  Neen, leden moeten aangesloten worden en betalen hiervoor lidgeld. Hierdoor zijn ze automatisch verzekerd via de ledenpolis.

 • Wij huren een auto/minibus in het buitenland, kunnen wij die via Scouts en Gidsen Vlaanderen verzekeren?

  Neen, onze verzekering is enkel geldig voor auto's welke ingeschreven zijn in België. Een busje dat je dus in België huurt en waarmee je naar het buitenland rijdt, kan wel verzekerd worden. Check steeds de algemene voorwaarden van de verhuurfirma: soms mag je met het gehuurde voertuig niet naar bepaalde landen rijden. Vraag aan de verhuurfirma welke verzekeringen reeds in de huurprijs zijn inbegrepen, soms moet enkel de vrijstelling bij verzekerd worden.

 • Wij nemen een auto mee op kamp, kunnen wij meer dan één chauffeur verzekeren?

  Je kan de namen van meerdere chauffeurs informatief vermelden op het online aanvraagformulier tijdelijke autoverzekering. Indien deze chauffeurs geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen moet je voor hen een tijdelijke verzekering niet-leden afsluiten!

 • Wij nemen een foerier met zijn auto mee op buitenlands kamp, kunnen/moeten wij deze extra verzekeren via Scouts en Gidsen Vlaanderen?

  Ja, via de toepassing verzekeringen online op de website, kan je een verzekering afsluiten om de wagen tijdelijk omnium te verzekeren. Naast deze autoverzekering kan je ook een reisbijstandsverzekering (pechverhelping) afsluiten. Indien je deze verzekering wenst te nemen moet je ook de inzittenden (+ 1 of meerdere chauffeurs) verzekeren. Indien de chauffeur(s) geen lid zijn van Scouts en Gidsen Vlaanderen is het noodzakelijk deze mensen tijdelijk te verzekeren (polis ongevallen en BA).

Leiding

 • Kan ik zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor mijn groep?

  Alle leid(st)ers kunnen zien welke verzekeringen er werden aangevraagd voor hun groep. Log in op scoutsengidsenvlaanderen.be, ga naar de verzekeringspagina en klik op Aangevraagde verzekeringen.
  Op de volgende pagina zie je een overzicht van alle verzekeringen die aangevraagd werden voor je groep (of voor alle groepen waar jij een actieve functie hebt). Je kan doorklikken om meer details te zien van een aanvraag.

Lichamelijk ongeval

 • Hoe gebeurt de afhandeling van de facturen en andere kosten?

  De tussenkomst van Ethias wordt rechtstreeks & uitsluitend met de ouders van slachtoffer geregeld.
  Voor de gemakkelijkheid is het handig dat je alle gemaakte kosten bundelt en in 1x indient nadat je bent herstelt.

  • Dwz, de ouders betalen ZELF eerst alle dokters-, apothekers-, kine- of andere kosten zoals de ziekenhuisfactuur...
  • Voordat zij de ouders alle kosten doorsturen naar Ethias gaan ze eerst langs hun eigen mutualiteit.
  • Hun eigen mutualiteit zal hen een deel terug betalen en geven de ouders een verschilstaat (= een overzicht van kosten die wel/niet werden terugbetaald).
  • Deze verschilstaat en eventueel aangevuld met kassa-ticketjes van de apotheek enzo sturen de ouders op naar Ethias SAMEN met het dossiernummer! De ouders bewaren zelf best een scan of foto van hetgeen ze doorsturen, voor het geval er iets verloren zou gaan.
  • Ethias betaalt het saldo uit.

Lokalenpolis

Materiaal

Rechtsbijstand

Tijdelijke autoverzekering

Tijdelijke verzekering

Verzekeringen