Zoek
FAQ Lidgeld

Door lidgeld te betalen, wordt iemand lid van Scouts en Gidsen Vlaanderen. We hopen dat je bij het ontvangen van het lidgeld even de tijd neemt om ouders uit te leggen waarvoor dit geld gebruikt wordt. Om je daarbij te helpen, vind je hieronder enkele veel voorkomende vragen over het lidgeld. Je vindt hier ook een deel over hoe je best omgaat met de kost van scouting en een deel over de financiën van het nationaal secretariaat.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met het nationaal secretariaat.

Hoeveel bedraagt het lidgeld van Scouts en Gidsen Vlaanderen?

Wat is het ‘verminderd lidgeld’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen?

Hoe vraag je verminderd lidgeld bij Scouts en Gidsen Vlaanderen aan?

Hoeveel bedraagt het verminderd lidgeld?

Hoe communiceer je met ouders over het verminderd lidgeld?

Kan je als groep bovenop het door nationaal gevraagde lidgeld, zelf ook een bijdrage vragen bij inschrijving?

Waarvoor wordt het lidgeld gebruikt?

 

Hoe ziet de begroting van nationaal er uit?

Het lidgeld van Scouts en Gidsen Vlaanderen

 • Hoeveel bedraagt het lidgeld van Scouts en Gidsen Vlaanderen?
  Het lidgeld voor het werkjaar 2018-2019 bedraagt 32,90 euro. Wie aansluit na 1 maart, betaalt de helft van het lidgeld: 16,45 euro.
  Leden van nieuwe groepen betalen gedurende het eerste jaar (het oprichtingsjaar) 16,45 euro lidgeld (leden die aansluiten na 1 maart: 8,23 euro). Daarnaast bestaat ook de mogelijkheid om verminderd lidgeld aan te vragen (zie FAQ's hieronder).

 • Wat is het ‘verminderd lidgeld’ van Scouts en Gidsen Vlaanderen?
  Aan gezinnen die het financieel moeilijk hebben, biedt Scouts en Gidsen Vlaanderen de mogelijkheid om het verminderd lidgeld (10 euro) te betalen. Zowel leden als leiding kunnen daar een beroep op doen. Ouders kunnen zelf de vraag stellen aan leiding of leiding kan het voorstellen. Gezinnen moeten geen ‘bewijzen’ afgeven of formulieren invullen.
  Scouts en Gidsen Vlaanderen wil daarmee een krachtig signaal geven: we willen dat kinderen en jongeren uit (kans)arme gezinnen kunnen meedoen aan het spel van scouting. Het verlagen van financiële drempels is daarbij een eerste stap. Daarnaast moet je ook als groep nog een aantal initiatieven nemen om het spel van scouting financieel haalbaar te houden en vooral ook om de emotionele veiligheid van al je leden te waarborgen.
  Belangrijk om weten bij het verminderd lidgeld is dat dit geen systeem is om op basis van andere criteria vermindering te geven aan bepaalde groepen leden of gezinnen (bv. ieder derde kind van een gezin, de leidingsploeg, …). Het budget voor deze maatregel is beperkt, dus kan dit verminderde lidgeld enkel gebruikt worden voor ouders die het echt nodig hebben. We verwachten dat jullie ‘handelen als een goede huisvader’: spring op een eerlijke manier om met de geboden financiële ondersteuning.

 • Hoe vraag je verminderd lidgeld bij Scouts en Gidsen Vlaanderen aan?
  Het is de groepsraad die beslist of een gezin verminderd lidgeld krijgt. Op basis van die beslissing, vink je in de groepsadministratie het vakje ‘Verminderd lidgeld’ aan.
  Ouders hoeven geen ‘bewijzen’ te geven en hoeven geen papieren in te vullen. We vertrouwen op de goede inschatting van je leidingsploeg. Gebruik het verminderd lidgeld dan ook niet om korting te geven aan bv. ieder derde kind van een gezin of aan de ganse leidingsploeg.

 • Hoeveel bedraagt het verminderd lidgeld?
  Het verminderd lidgeld bedraagt 10 euro. Wie aansluit na 1 maart en in aanmerking komt, betaalt de helft van het verminderd lidgeld: 5 euro.

 • Hoe communiceer je met ouders over het verminderd lidgeld?
  Als leid(st)er ouders rechtstreeks aanspreken over een delicaat onderwerp is niet eenvoudig. Informatie over hoe je kan communiceren over financiële tegemoetkomingen, vind je in de brochure  ‘Scouting op Maat’ (pag. 20-21). Alvast enkele belangrijke tips:
  • Communiceer naar alle ouders: zet een tekstje op je website, in je groepsblaadje, … Deze teksten kunnen je daarbij helpen.
  • Communiceer niet alleen schriftelijk, maar ook mondeling.
  • Bij inschrijving van je leden (op ouderbezoek of op een inschrijvingsdag) kan je met de ouders algemene informatie over je werking overlopen. Eén van de punten kan dan verminderd lidgeld (en andere financiële tegemoetkomingen) zijn. Ouders die het financieel niet moeilijk hebben, zullen hier niet over struikelen, ouders die het wel financieel moeilijk hebben, zijn zo op de hoogte zonder dat ze zich geviseerd moeten voelen.
  • Maak duidelijke afspraken, zowel onderling als met de ouders.
  • Bij problemen met betalingen: spreek altijd de ouders aan, niet het kind!
  • Kaart niet alleen problemen aan, maar spreek ouders en leden ook aan als iets goed loopt.
  Hou er ook rekening mee dat het financiële slechts één drempel is. Vaak zijn er voor mensen die in armoede leven nog minder zichtbare drempels om deel te nemen aan scouting. Heb daarom ook aandacht voor de emotionele veiligheid van je leden. Achtergrondinformatie hierover vind je ook in de brochure  ‘Scouting op Maat’ (pag. 22-23).

 • Kan je als groep bovenop het door nationaal gevraagde lidgeld, zelf ook een bijdrage vragen bij inschrijving?
  Verschillende groepen vragen, bovenop het lidgeld, een eigen bijdrage. Sommige vragen standaard een bepaald bedrag bij het begin van het jaar, andere vragen wekelijks een bijdrage voor bv. het vieruurtje.
  Het is uiteraard toegestaan dat groepen een eigen bijdrage vragen. Scouts en Gidsen Vlaanderen vraagt wel om hier beredeneerd mee om te gaan: vraag geen te hoge bijdrage, maar een bijdrage die in verhouding staat met hetgeen jullie bieden. Communiceer ook duidelijk aan de ouders waarvoor je dit extra geld gebruikt.
  Ploeg Diversiteit van Scouts en Gidsen Vlaanderen raadt aan om voor vieruurtjes wekelijks een bijdrage te vragen, ook al is dit praktisch minder gemakkelijk. Bij een wekelijkse bijdrage betalen enkel de leden die aanwezig zijn. Als je in het begin van het jaar geld vraagt en iemand komt enkele vergaderingen niet, dan heeft hij/zij eigenlijk te veel betaalt. Voor gezinnen die het financieel moeilijk hebben, kan dit een bijkomende drempel zijn. Bovendien is het voor hen vaak moeilijk om het bedrag in één keer te betalen.

 • Waarvoor wordt het lidgeld dat Scouts en Gidsen Vlaanderen vraagt, gebruikt?
  Vooreerst dit: het lidgeld wordt enkel gebruikt voor de pedagogische en administratieve ondersteuning van de scouts- en gidsengroepen (en dus niet voor bv. Hopper winkel en Hopper Jeugdverblijven: deze zijn zelfbedruipend).
  Vaak wordt gezegd dat het lidgeld dient om de verzekeringen te betalen. Dat is slechts een deel van het verhaal. Om de plaatselijke scouts- en gidsenwerking te ondersteunen staat een pedagogische en administratieve staf klaar. Die ondersteuning bestaat onder andere uit het coördineren van vrijwilligers, leiding begeleiden en vormen, public relations verzorgen, de beweging vertegenwoordigen, … Een exacte opdeling maken van welk deel van het lidgeld waar naartoe gaat, is niet mogelijk. Wel kunnen we een algemeen overzicht geven van de kosten die gedekt worden door het lidgeld:
  • verzekeringen (ledenpolis, lokalenpolis en botenpolis)
  • boekhouding en administratie (loonkosten, papier, drukwerk, zendingen, kopies, telefoon, …)
  • Over en Weer en KrakBoem (opmaak, druk en verzending)
  • pedagogische ondersteuning (hiervoor is het moeilijk om een oplijsting te maken aangezien deze ondersteuning ook bekostigd wordt met de subsidies die Scouts en Gidsen Vlaanderen krijgt)
 • Hoe ziet de begroting van nationaal er uit?
  De inkomsten van nationaal kan je grosso modo opdelen in 4 luiken:
  • lidgelden;
  • deelnamegelden van evenementen (H.O., Jamboree, …), vormingsweekends en -cursussen, … (let op: deze deelnamegelden dekken hooguit de kosten en zijn nooit bedoeld om winst te maken);
  • subsidies van de Vlaamse Gemeenschap;
  • inkomsten van Hopper winkel en Hopper jeugdverblijven.

  De uitgaven deelt Scouts en Gidsen Vlaanderen op in 6 luiken:
  • leiding en leden (Over en Weer, Krak Boem, brochures, ...);
  • evenementen (H.O., Jamboree, ...), vormingsweekends en -cursussen, ...;
  • pedagogische ondersteuning (coördineren van vrijwilligers die Herfstontmoeting voorbereiden, website maken, leiding begeleiden en vormen, public relations verzorgen, de beweging vertegenwoordigen in netwerken over kampeer- en tochtmogelijkheden, jeugdbeleid en allerlei andere belangenbehartiging, …);
  • administratieve ondersteuning (goede verzekeringspolissen afsluiten en deze regelmatig aan jullie noden aanpassen, inschrijvingen voor allerlei evenementen verzorgen en facturen opmaken en versturen, …);
  • organisatorische ondersteuning (personeelsbeleid, …);
  • uitgaven van Hopper winkel en Hopper jeugdverblijven.