Wat te doen bij ziekte?

Kapoen ligt te slapen op zijn rugzak.

Mag je naar de scouts als je symptomen hebt? En wat moet je doen als jij of je leden ziek worden tijdens of na de activiteit? Ontdek het hier.

Wie ziek is of ziektesymptomen had in de drie dagen voor de activiteit mag niet deelnemen. Symptomen zijn hoesten, keelpijn, verstopte neus, koorts, diarree, verlies van geur en smaak, vermoeidheid, spierpijn en moeilijk ademen.

Be prepared!

Duid één verantwoordelijke voor je scoutsgroep aan als coronacoördinator. Communiceer dit duidelijk naar ouders en leiding (op jullie website, in het programmaboekje...).

De coronacoördinator:

 • is de contactpersoon voor ouders en contactopsporing.
 • is goed op de hoogte van de huidige maatregelen.
 • is goed op de hoogte van eventuele (vermoeden van) besmettingen in de groep.
 • is altijd dezelfde persoon of afwisselend per activiteit of periode.
 • heeft alle nodige informatie bij de hand voor contactopsporing:
  - aanwezigheidslijst (datum, naam, telefoonnummer en rijksregisternummer)
  - contactlogboek: het type van contacten tijdens de activiteit (belangrijk om in te schatten of het risico hoog of laag risico is) en de contacten met andere bubbels of externen. Wees eerlijk, ook wanneer je per ongeluk de regels hebt overtreden is het belangrijk dit aan te geven.

Wat doe je bij een vermoeden van besmetting tijdens je werking?

Ben je nog in je lokaal, is je werking nog volop bezig en heeft iemand symptomen van Covid-19?

 • Plaats die persoon in een kind- en jongerenvriendelijke quarantaineruimte. Spreek voor de activiteit af welke ruimte je daarvoor zal gebruiken en wie zich zal ontfermen over eventuele zieke leden. Voorzie gepast beschermingsmateriaal voor deze persoon en zorg dat hij of zij het stappenplan bij een vermoeden van besmetting goed kent.
 • Laat de persoon met de vermoedelijke besmetting indien mogelijk ophalen, naar huis gaan of thuisbrengen. Contacteer de ouders van de zieke en adviseer hen om binnen de 24 uur de huisarts te raadplegen en zo nodig te laten testen. Zieke leden of leiding mogen sowieso niet op de werking aanwezig te zijn, los van de mogelijkheid op corona.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de ouders of de persoon zelf:
  - om de dokter te contacteren bij coronasymptomen en een test te laten afnemen.
  - om nauwe contacten in te lichten dat hij of zij een test liet afnemen.

 • Als je graag de andere leden van de tak op de hoogte wil brengen van een vermoedelijke besmetting, gebruik dan deze voorbeeldbrief voor ouders.

Wat kan je doen in afwachting van de testresultaten?

Maak zeker volgende zaken in orde:

 • Het contactlogboek van de activiteit: zorg dat het volledig en up-to-date is;
 • E-mails die je zal verzenden bij een positieve test: zet de juiste mailadressen alvast klaar zodat je de mail snel kan uitsturen als dat nodig is. Deze voorbeeldbrief voor ouders helpt je op weg.
 •  Je telefoon: zorg dat je telefoonnummers en mailadressen opgeslagen hebt van belangrijke personen die je snel moet kunnen bellen. Denk bijvoorbeeld aan je jeugdconsulent, burgemeester, Scouts en Gidsen Vlaanderen...

Effectieve besmetting na een activiteit

Je wordt gecontacteerd door contactopsporing

 • Bespreek goed wanneer, hoe en met wie de activiteit is verlopen.
 • Vermeld zowel hoge- als lagerisicocontacten.
 • De contactopsporing zal met jullie informatie (aanwezigheidslijst en contactenlogboek) zelf verdere stappen ondernemen.
 • Volg het advies van contactopsporing goed op.

Je wordt gecontacteerd door ouders, leden of leiding

 • Probeer zelf het risico in te schatten: was de persoon aanwezig op de activiteit in de periode van twee dagen voor het begin van de symptomen tot tien dagen na het begin van de symptomen?
 • Geef de gegevens van jullie coronacoördinator door.

Hoe zorg je voor een goede opvolging?

 • Hou contact, vraag of de betrokkene al werd gecontacteerd door contactopsporing. Indien nodig kan je zelf proactief contact opnemen met contactopsporing.
 • Blijf rustig, panikeer niet.
 • Maak nooit medische gegevens van leden of leiding bekend.
 • Communiceer niet over de identiteit van de (vermoedelijk) besmette persoon.
 • Jouw lokale overheid wordt in principe automatisch op de hoogte gebracht. Je kan zelf wel contact opnemen met de jeugddienst. Zo kunnen zij hun maatregelen beter afstemmen en kijken hoe zij jouw scoutsgroep extra kunnen ondersteunen.

Wanneer er in een groep twee of meer besmettingen zijn binnen een periode van veertien dagen, dan spreekt men van een clusteruitbraak. In dit geval neem je contact op met je lokale bestuur en vraag je de contactgegevens van de MSPOC (medisch aanspraakpunt van de lokale eerstelijnszone). Zij zullen op hun beurt het agentschap Zorg en Gezondheid inschakelen voor verder advies.

  Hoe gaan jullie verder met jullie werking?

  Wanneer mogen leden of leiding weer deelnemen?

  • Na advies van de behandelende arts of contactspeurder.
  • Als ze minimaal drie dagen symptoomvrij zijn, ook van niet-coronagerelateerde aandoeningen. Ze hebben een test laten afnemen en het resultaat was negatief.

  En wat met de scoutsactiviteiten?

  • Bij een positieve covid-test is het belangrijk dat de betrokkenen aan hun behandelende arts en/of contactspeurder vragen wat de procedure is voor de groep. Dit advies is afhankelijk van verschillenden factoren: de leeftijd van het besmette lid of leiding,  hoog- of laagrisicocontact was, persoon met wel of geen symptomen,  …
  • Volg dit advies op en breng ouders, leiding en leden hiervan op de hoogte. Deze voorbeeldbrief helpt je op weg. Vraag ouders, leiding en leden sowieso om alert te zijn voor symptomen.
  • Overleg met je lokale bestuur welke eventuele stappen je kan zetten voor de verdere scoutswerking.