Zoek

16 May - Beloftevolle verbondsraad 16.05.’09

Ekeren, zaterdag 16 mei; een fabelachtige spiegeltent was het decor waarin gouw Heide de verbondsraad inviteerde voor haar laatste zitting dit werkjaar. Bij de 100 vertegenwoordigers uit districten, gouwen en verbondsleiding speelden hier hun rol als algemene vergadering voor de vzw Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Bij de aftrap werden in de varia heel wat medewerk(st)ers gezocht voor verschillende nationale plannen en initiatieven: Flamboree, een Europese conferentie volgend jaar in Brussel, een “groenteam” om eco in scouting aan te wakkeren en het aanbod voor Kabouters en Welpen op komende Herfstontmoeting zijn vragende partij. Belangstelling? info@scoutsengidsenvlaanderen.be !

Aansluitend op de bekrachtiging van verkiezingen in gouwen en districten werden ook twee nieuwe leden in de verbondsleiding benoemd: Els Bosmans werd aangesteld als nieuwe adjunct-VC voor begeleiding van de structuur en Wouter Smets wordt onze nieuwe AVC voor zingeving.

Over naar cijfers en letters dan met een financieel hoofdstuk. Daarbij werd het lidgeld voor volgend werkjaar (geïndexeerd) vastgelegd op 25,40 euro en werden begrotingsaanpassingen goedgekeurd om o.m. een aantal producten te realiseren die vorig jaar werden gepland maar niet werden verwezenlijkt.

Een groot hoofdstuk van deze verbondsraad bestond uit de presentatie door de ploeg Zingeving van een verse beloftewerking. In dit kader werd fiat gegeven aan een nieuwe beloftetekst die voortaan stapsgewijs voor alle takken op uniforme wijze uitdrukking geeft aan ons engagement als scout of gids. Deze nieuwe tekst zal op HO verschijnen in een werkmap over belofte, samen met sfeerschepping en methodieken (waaronder een nieuwe benadering rond de “steenman”) en met de traditionele vroegere wetten in bijlage. In datzelfde kader werd het licht vooralsnog niet op groen gezet voor een nieuw beloftelied in de geest van onze missie als “Scouts en Gidsen Vlaanderen”, als aanvulling of vervanging van de klassieker(s). Het hier voorgestelde lied werd betwijfeld qua originaliteit, werd te weinig veelbelovend bevonden en men oordeelde dat dit nu onvoldoende binnen de beweging kon worden teruggekoppeld. Dit punt zal volgend jaar opnieuw op de agenda verschijnen.

Voorts nog op het menu:

- Aanpak van veiligheid op HO, deze zomer vrijdagavond 28 tot zondagnamiddag 31 augustus.

- Een actieplan vanuit de ploeg Diversiteit om aandacht te besteden aan man-vrouwverhoudingen binnen deze beweging.

- Opstart van selecties voor stadsondersteuning (zie vacatures op de site).

- Akkoord om de spelregel en het statuut betreffende het criterium voor de minimumleeftijd van Kapoenen alsvolgt te formuleren: “met kan lid worden indien men aan volgende voorwaarden voldoet: 1) aansluit bij een plaatselijke groep of een functie bekleedt in district, gouw of verbond 2) jaarlijks lidgeld betaalt 3) zes jaar is geworden voor één januari van het lopende werkjaar of in het eerste leerjaar zit.”

- Een vormingsaanbod voor alle aanwezigen.

- Stand van zake omtrent gesprekken met de nationale leiding van FOS Open Scouting betreffende gezamenlijke toekomstperspectieven; hierbij zullen tegen eind 2010 alle gelijkenissen, verschillen en het motief hiertoe, worden geïnventariseerd. Om op basis daarvan uit te maken op welk vlak, welke samenwerking mogelijk kan zijn.

Tot slot werd een nieuwe verbondsvoorzitter gekozen om na twee termijnen Geert Kempen op te volgen; dit mandaat als vrijwilliger aan het hoofd van onze vereniging werd voor de komende drie jaar geschonken aan Dries Vander Elst, tot op heden voorzitter in gouw Opsinjoor. Als sluitstuk van de dag genoot Geert dan ook een staande ovatie voor zijn verdiensten zes jaar aan het roer van deze beweging en organisatie; en werd de fakkel, feestend de avond in doorgegeven aan Dries …

Meer info over deze verbondsraad bij je DC of gouw. Volgende zitting in oktober 2009.

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be