Zoek

03 Jun - 5 kopzorgen op de kiesdrempel

Met 75.000 kinderen en jongeren onder haar vleugels, ligt een jeugdbeweging wakker van de toekomst. Vanuit "Scouts en Gidsen Vlaanderen" leven we bezorgd maar hoopvol toe naar de kiezing van een nieuw beleid. Namens de nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen werpen we dan ook graag onze bekommernissen op in het brede maatschappelijke discours dat dezer dagen heftig wordt (op)gevoerd; het is een vrije vertaling van thema's die leven onder jeudleiders en - leidsters van vandaag, en die rekenen op politici van morgen; jonge mensen die komend weekend ook in het kieshokje hun stem zullen uitbrengen. Als actor in deze samenleving vragen wij aandacht en gehoor voor wat er ruist onder dit jonge volkje in beweging. Want het sluitstuk van onze missie klinkt zo: "we dromen luidop van gelukkige mensen in een rechtvaardige wereld".


VERKIEZINGSMEMORANDUM
SCOUTS en GIDSEN VLAANDEREN vzwIn aanloop naar de Vlaamse en Europese verkiezingen van 7 juni 2009, schuift "Scouts en Gidsen Vlaanderen" vijf prioriteiten naar voor. Noem het gerust strijdpunten, want ze worden sterk gedragen door onze vrijwilligers.

De vijf op een rijtje:
1. Gun ons tijd voor het spel van scouting: minder regels en administratie.
2. Veilige en energiezuinige lokalen voor elke groep!
3. Een ander traject voor vorming
4. Een warm pleidooi voor het vrijwilligerswerk
5. Wij willen er op uit kunnen trekken: kampen en weekends

1. Gun ons tijd voor het spel van scouting: minder regels en administratie.

De oproep is niet nieuw of origineel, maar wel prangend. Zowel leiding als regionale en nationale vrijwilligers geven aan dat ze door de bomen het bos niet meer zien, laat staan dat ze er nog in slagen met alles in orde te zijn. Sabam, billijke vergoeding, subsidiedossiers, beleidsplannen, convenanten, voedselveiligheid, brandveiligheid, ruimtelijke ordening, milieu, fiscale attesten, geluidsoverlast, rookverbod, boswetgeving, … het is een lijstje waarover we niet lang hebben moeten denken en dat verre van volledig is.

Regels zijn vaak nuttig, auteursrechten moeten betaald geraken, we willen ons wel degelijk verantwoorden voor de subsidies die we vragen en een beleidsplan is ook een nuttig instrument voor onszelf. Maar veel van die regels zijn hopeloos complex, de administratie is vaak zeer uitgebreid en lijkt een doel op zich en voor hetzelfde evenement moet je vier of vijf aanvragen indienen.

Vandaar onze oproep: zorg dat onze vrijwilligers hun vrije tijd in het spel van scouting kunnen steken en maak de regels en administratie eenvoudig en begrijpelijk.
En zeer specifiek: graag nog slechts één aanvraag voor een fuif of evenement (combinatie van sabam, billijke vergoeding, vergunningen allerlei)

2. Veilige en energiezuinige lokalen voor elke groep

De nadruk bij het beleid rond jeugdlokalen zou moeten liggen op basisvoorzieningen zodat elke groep kan beschikken over een goed lokaal. Dit klinkt vanzelfsprekend maar we zijn hier nog zeer ver van verwijderd.

De knelpunten klinken deels bekend:
- Veel lokalen zijn zonevreemd of voldoen niet aan een hele reeks regels, waardoor er grote onzekerheid bestaat voor groepen.
- Als er extra regels komen, dan moet er ook met extra middelen over de brug gekomen worden.
- Brandveiligheid is belangrijk, maar reglementen moeten realistisch en éénvormig zijn.
- Ook voor jeugdlokalen vragen we maatregelen die stimuleren om energie te besparen.
- En voor toegankelijkheid zouden ook extra stimulansen ter beschikking moeten zijn.

Kortom, redenen genoeg om te pleiten voor een structurele verankering van de subsidielijn voor jeugdlokalen.

3. Een ander traject voor vorming

Vorming is ook voor Scouts en Gidsen Vlaanderen een essentieel onderdeel om goed in leiding te staan. Nu wordt er echter te sterk gefocust op vorming die leidt tot attesten, terwijl er op veel plaatsen en onder vele vormen aan vorming wordt gedaan. Attesten mogen nooit een voorwaarde worden om in leiding te mogen staan. Ook als criterium voor subsidiëring wordt er vaak te sterk of te eenzijdig de nadruk op gelegd.

Daarenboven willen we een hervorming van de attestering waarbij het mogelijk wordt veel meer modulair te werken en het hele EVC verhaal binnen te brengen. Waarbij we EVC’s in het jeugdwerk zien als evenwaardig aan EVC’s binnen onderwijs of werk, een rol die momenteel niet uit de verf komt.

4. Een warm pleidooi voor het vrijwilligerswerk

We willen oproepen om vrijwilligerswerk sterker te valideren. Niet zozeer financieel, maar bijvoorbeeld onder de vorm van het erkennen van competenties (EVC), of door “vrijwilligersverlof” te voorzien voor studerende/werkende vrijwilligers (// educatief verlof).

Daarenboven vragen we minstens een gelijke behandeling van het particulier jeugdwerk (Scouting, Chiro, KSJ, …) t.o.v. het gemeentelijk/stedelijk jeugdwerk. Professionalisering is niet de juiste weg voor het jeugdwerk, wel het goed inzetten van de middelen om het jeugdwerk in zijn geheel sterker te maken.

5. Wij willen er op uit kunnen trekken: kampen en weekends

Ons pleidooi hierboven (regels en administratie), geldt minstens even sterk voor de momenten waar we het meest van genieten: als we er op uit trekken voor een kamp of weekend. Daarenboven zijn veel jeugdverblijven/kampgronden bedreigd omdat ze zonevreemd zijn of de eigenaar niet meer kan of wil voldoen aan steeds strengere regelgeving (plus dat de prijzen daardoor ook nog eens stijgen).

Maar er is meer.
- Veel van onze groepen trekken naar Frans- of Duitstalig België op kamp en moet daar merken dat de coördinatie tussen al die overheden (gemeenschappen, gewesten, het federale niveau) mank loopt en dat ze plots met een kwadraat aan regelgeving te maken krijgen. We vragen een goede coördinatie en de Vlaamse overheid moet dit op zich nemen voor de jeugdbewegingen.
- We willen niet liever dan het openbaar vervoer gebruiken voor onze verplaatsingen, maar NMBS, De Lijn, MIVB en TEC, zijn vaak niet voorzien op groepen of maken het groepen vaak juist zeer lastig of onbetaalbaar.