Zoek

07 Feb - Verbonds(be)raad 06.02.2010

Zaterdag 6 februari ’10; deze dag was Antwerpen eventjes écht het centrum van onze wereld; home voor de verbondsraad van Scouts en Gidsen Vlaanderen. In het station Antwerpen Centraal werden treinen op sporen gezet.

Openen gebeurde traditioneel met koffie, koekjes, varia en andere rituelen:
- Aankondiging van het Buitenboek; het nieuwe handboek boordevol technieken, vanaf eind februari à €20 in de winkelrekken van Hopper.
- Lancering van een wedstrijd voor een nieuw lied bij de belofte: “Belofte Op Muziek”.
- Een oproep voor partnership- en solidariteitsprojecten met Thailand en Senegal: internationaal@scoutsengidsenvlaanderen.be
- Info over aanwezigheid op HO: vorige editie nam 25% van alle leiding deel en was 66% van onze groepen afgevaardigd.
- Jan Vansantvoet werd benoemd als nieuwe AVC voor zingeving in de ploeg van de verbondscommissaris.
- Na drie jaar Pieter Michiels aan het roer, werd voor de (her?)verkiezing van de functie van “VC” in mei, nu een verkiezingscommissie opgestart.

Groot punt op de agenda was de goedkeuring van de financiële resultaatsrekening als algemene vergadering van onze VZW. Daaruit blijken o.a. dat het Nationaal Secretariaat 2009 afsloot met een positief resultaat, dat in Hopper Winkel een stijging van de omzet met 10% werd gegenereerd tegenover vorig jaar en dat Hopper Jeugdverblijven een daling kent van het aantal verblijven in volpension tegenover een stijging van het aantal kampeerders, met minder inkomsten als gevolg. Voor de liefhebbers van het genre: onze vereniging kent een solvabiliteit van 62,6 en een liquiditeit van 2,6; m.a.w. een behoorlijk gezondheidsbulletin van deze organisatie. Unaniem werd dan ook kwijting verleend aan onze bestuurders. Cijfers en letters zijn in detail beschikbaar via de gouwbeheerder.

Met overtuiging werd de inhoud van het jaarthema voor 2010-2011 gestemd …”vuur”! Wordt vervolgd.

Groen licht voor de opstart van een proces om kritisch te kijken naar de structuur van onze jeugdbeweging en om deze indien nodig aan te passen. Doel is om een zo efficiënt mogelijk antwoord te bieden op noden en behoeften van alle betrokkenen binnen en buiten scouting. Bij dit traject zal o.m. groepsleiding worden betrokken via een methodiek op districtsraden. Een commissie met vertegenwoordiging vanuit alle schakels en externe deskundigheid, levert volgend jaar een voorstelling van mogelijkheden. Vandaag werd hiertoe alvast een aanzet gegeven met een eerste analyse van sterktes en zwaktes aan onze structuur.

Veel gespitste oren tijdens de voorstelling van een representatief profielonderzoek bij leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen en Chiro, vorig jaar in opdracht uitgevoerd door Cesor bvba. Met genuanceerde trots nemen we acte van de onderzoeksresultaten waaruit blijkt dat zowel onze leden als hun ouders zeer tevreden zijn over de werking. Samengevat behoort het grootste deel van het publiek dat we gemiddeld bereiken tot de begoede klasse in de samenleving (hoogopgeleid, sociaal-cultureel actief, enz.) en is lidmaatschap bij scouting heel vaak “erfelijk” binnen de familie. Tegelijk stellen we ook vast dat - ondanks grote inspanningen – specifieke doelgroepen zoals allochtonen en laaggeschoolden afwezig blijven. Stof voor onze nationale leiding om zich te buigen over deze materie.

Voorts nog op het menu van deze verbondsraad:
- Voorstelling van komende Wereldjamboree van 27 juli tot 7 augustus 2011 in Zweden.
- Uitwisseling rond “kwaliteit in groepen”.
- Een vormingsaanbod voor alle aanwezige raadsleden.
- Presentatie van het “voortgangsrapport” dat onze realisaties van het voorbije werkjaar weergeeft; en een terugblik op 24 uur waarop alle beleidsverantwoordelijke de koppen bij elkaar staken, vol voornemens voor de komende periode.

Meer info over deze verbondsraad bij je DC; volgende zitting op 8 mei.

communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be