Zoek

06 Oct - verbonds(be)raad 5 oktober 2019

Gouw Antwerpen ontving zaterdag 5 oktober 2019 de eerste verbondsraad van het jaar waarin Scoutmoedig ons motto is: alle via groepen verkozen DC’s, gouwverantwoordelijken en verbondsleiding bepalen hier het algemeen beleid voor Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Varia & input

Een groot deel van de dag gaat uit naar vorming en uitwisseling met daarin o.a. …

  • Het ‘uniform op maat’ zorgt ervoor dat leden en leiding die recht hebben op verminderd lidgeld automatisch korting krijgen bij aankoop van een uniformstuk in Hopper Winkel. Eenvoudig op vertoon van hun lidkaart.
  • De ‘kampregistratie’ is voor groepen de sleutel om komende zomerkampen goed geïnformeerd te zijn; rond toegankelijkheid van bossen en ruis in het struikgewas zoals Varkenspest bijvoorbeeld.
  • Er werd een methode gepresenteerd om vanuit onze structuur en organisatie geleidelijk procesmatig in te zetten op 7 doelgroepen: tevreden leden, tevreden ouders en tevreden klanten in Hopper winkels of jeugdverblijven, en zowel tevreden àls kwaliteitsvolle leiding, structuur-medewerkers en personeel
  • Het project ‘Visie 2030’ werd voorgesteld: een traject om te komen tot een gedragen, inspirerende en ambitieuze visie met prioriteiten van waar we met Scouts en Gidsen Vlaanderen anno 2030 willen staan.  Hiermee wordt een strategisch kader ontwikkeld. Om onze ‘Kijk op scouting’ (doel, missie, methode) af te stemmen op zowel behoeften en noden van groepen als op pedagogische inzichten en tendensen in de samenleving. In oktober 2020 verwachten we het licht op groen te kunnen zetten voor de uitrol hiervan.
  • Ook voor Hopper Jeugdverblijven wordt gesleuteld aan een plan voor onze 8 jeugdverblijven, samen goed voor meer dan 200.000 overnachtingen per jaar; om een actueel beleid uit te werken dat antwoordelijk is op huidige en toekomstige uitdagingen.
  • Met een driejaarlijks groepsleidingscongres Scoutdagend in het vooruitzicht op 25 april 2020 te Mechelen, werden gouwen en districten hier opgewarmd om samen met hun GRL’s de gewenste en vereiste inspraak te waarborgen.
  • In lijn van de succesvolle jaarthema-nacht vorig jaar, wordt komend jaar op 15 februari 2020 een nieuwe jaarthema-dag geprikt: ‘Laat pesten niet aanmodderen!’ Meer info over dit initiatief volgt.

Levensbeschouwing

Inhoudelijk punt op de agenda van deze raad was de bevestiging van een ‘Levensbeschouwelijk Traject’ in scouting: vanuit de ploeg Zingeving werd een oefening gemaakt rond de plaats die godsdienst en religie kunnen hebben binnen levensbeschouwing bij het spel van scouts en gidsen:

Scouts en Gidsen Vlaanderen is een smeltkroes van mensen, persoonlijkheden en levensbeschouwingen. Iedereen kan erbij, met zijn of haar overtuigingen. Het voorgelegde ‘levensbeschouwelijk traject’ zet ons een bril op om levensbeschouwelijke diversiteit te zien als ‘kans’ en actief oog te hebben voor wat ons verbindt. Zo willen we elkaar en de wereld beter leren begrijpen. Scouts en Gidsen Vlaanderen bindt zich niet aan één specifieke religie of godsdienst. Aan leden of leid(st)ers die dat wel doen, bieden we tijd en ruimte om zijn of haar religie of godsdienst te beleven. Zo zijn we dus een actief pluralistische jeugdbeweging, eigentijds en scoutesk gestoeld op 4 handvaten: gedeelde kennis, learning by doing, drempels wegwerken en een respectvolle coachende begeleidershouding. Ploeg Zingeving neemt nu het voortouw om hierrond een ondersteunend, uitnodigend en prikkelend aanbod uit te dragen.

Formele bevoegdheden

Als Algemene vergadering buigt een verbondsraad zich ook over aanpassing van statuten, bekrachtigingen en benoemingen van functies in onze structuur en over het financieel beheer van onze vereniging. Zo werd vandaag goedkeurend gestemd over een grondige (juiste en tegelijk leesbaardere) update van onze statuten en werd een begrotingswijziging goedgekeurd voor Herfstontmoeting en informatica; met vraag naar het verbondsbestuur om bij financiële aanpassingen zorg te blijven besteden aan voorbereiding en terugkoppeling naar gouwen.

Verkiezing VC

Na een korte periode wachten op witte rook, was het vandaag zover dat als opvolging voor het mandaat van Anton Smagghe een nieuwe verbondscommissaris werd verkozen: Wim Verschueren (foto) zal volgende termijn van 3 jaar pedagogische eindverantwoordelijke zijn voor onze nationale leiding. Wim (38j) startte zijn scoutscarrière als Kapoen en engageerde zich later als leider, GRL, DC, GV, GC, vormings-begeleider en Jamboree leider. 

De gehanteerde selectieprocedure werd aan de verbondsraad toegelicht, waarna de kandidaat gemotiveerd werd voorgedragen omwille van grote professionele gedrevenheid die nauw aansluit bij basispijlers en waarden van scouting gekoppeld aan sterk management.

Samen met 2 vrijwilligers vormt een VC het verbondsbureau dat instaat voor de coördinatie van onze vereniging: Pieter Lauwers als verbondsvoorzitter en Pieter Verberck als verbondsbeheerder.

 

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be

Meer info over deze verbondsraad via gouw of district; volgende zitting op 7 december.