Zoek

18 Feb - Bezorgde reactie bij opvolging misbruik binnen Boy Scouts of America

Scouts en Gidsen Vlaanderen reageert met ontzetting op actuele berichten in pers en media over de opvolging van misbruikschandalen bij de ‘Boy Scouts of America’ (BSA). In de eerste plaats blijft de verontwaardiging groot over de niet te vatten omvang van deze dossiers inzake seksueel misbruik; waarvan reeds verschillende jaren melding. Tegelijk is er bezorgdheid en hoop dat de nu ingezette procedure met oprichting van een fonds, leidt tot versnelde rechtszaken en gehele schadevergoeding van alle slachtoffers, tot gepaste aanpak van daders en tot nodige maatregelen binnen de organisatie ter bescherming van kinderen en jongeren bij het verderzetten van hun activiteiten.  

BSA is aangesloten bij de 'World Organisation of the Scout Movement' die scouting in 171 landen overkoepelt, met rond deze zaak ook een standpunt. De werking van BSA staat echter los van de gidsen- & scoutsbeweging ons land.

De context en organisatie van scouting in de Verenigde Staten is anders opgevat en gestructureerd dan jeugdbewegingen zoals we kennen in België. Scoutsleid(st)ers zijn hier in vergelijking met BSA, steeds jonge mensen die samen opgroeiden binnen de omgeving van hun eigen groep en als ploeg zorgen voor begeleiding van hun leden. Wat niet belet dat het nodig blijft oog te hebben voor mogelijk ongepast gedrag. De nationale leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen besteedt daarom bijzondere aandacht aan fysieke en emotionele veiligheid van kinderen en jongeren en laat zich in een breed integriteitsbeleid ondersteunen door deskundige organisaties. Wie hierrond vragen heeft, kan in vertrouwen terecht bij het aanspreekpunt integriteit binnen de pedagogische staf, via permanentie@scoutsengidsenvlaanderen.be waar uiteraard elk signaal ernstig wordt genomen. 

https://www.watwat.be/hulp/nupraatikeroverbe is een live chat waar je doorlopend ook met persoonlijke bezorgdheden terecht kan, o.a. in verband met vermoedens van grensoverschrijdend gedrag. 

Tenslotte is 'Goed omgaan met elkaar' meer dan gewoon een hoofdstuk in onze Kijk op Scouting

Jan Van Reusel
communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be