Zoek
Modelstatuten voor een ondersteunende vzw

Opgelet: Nieuwe vzw-wetgeving vanaf 1 mei 2019

Op 1 mei 2019 ging de nieuwe vzw-wetgeving in voege. Nieuwe vzw's (opgericht na 1 mei) moeten onmiddellijk voldoen aan de nieuwe regels; voor bestaande vzw's is de wet van toepassing vanaf 1 januari 2020.
De statuten van reeds bestaande vzw's moeten ten laatste op 1 januari 2024 aangepast zijn, maar ze mogen zich ook vroeger al (vrijwillig) in regel stellen. Doe je echter een statutenwijziging na 1 januari 2020? Dan moet je in één beweging je volledige statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Samenstelling van je ondersteunende vzw

De twee belangrijkste organen van de vzw zijn de Algemene vergadering (AV), die de strategie en het beleid uitzet, en het Bestuursogaan die de dagelijkse werking voor zijn rekening neemt.

De vzw dient op lange termijn steeds de belangen van de groep te behartigen en staat dus ten dienste van de groep. Daarnaast moet er ook gewaakt worden over de continuïteit van de vzw en wordt er best rekening gehouden met bijvoorbeeld de administratieve belasting.
In dat opzicht ziet de ideale samenstelling van beide vergaderingen er als volgt uit:

Algemene vergadering

  • Minstens de helft +1 van de stemmen zijn voor leiding en groepsleiding, indien mogelijk iets meer. Zo blijft het beleid van de vzw bij actieve leiding.
  • Alle actieve leiding maakt deel uit van de AV en is dus uitgenodigd. Dit hoeft niet te betekenen dat de ganse leidingsploeg altijd op de AV aanwezig is, maar wel dat de stem van de actieve leiding de doorslag geeft.
    Ook niet-leiding (die een band hebben met de groep) maken deel uit van de AV, bijvoorbeeld ouders of oudleiding, om de continuïteit te verzekeren.

Bestuursorgaan

  • Liefst groepsleiding, anders een vaste vertegenwoordiger van de leidingsploeg
  • Aangevuld met personen met een specifieke kennis/experts, om op die manier kennis en continuïteit te waarborgen:
    • iemand die zich ontfermt over de administratie
    • iemand met bouwtechnische kennis (indien van toepassing)

Modelstatuten

Om de statuten van je vzw op te stellen, kan je gebruik maken van de statutenbouwer van Scwitch. Aan de hand van een 40-tal vragen ontwerp je zo statuten die helemaal voldoen aan de laatste wettelijke vereisten. Een licentie voor de statutenbouwer kost momenteel 44 euro. In ruil maak je in ongeveer 90 minuten nieuwe statuten of pas je je bestaande statuten aan. Een aanrader!


Neem bij het gebruik van de statutenbouwer zeker bovenstaande richtinggevende afspraken mee in overweging.
Ter inspiratie voor het formuleren van het statutair doel:

De vereniging heeft tot doel, met uitzondering van enige winstuitkering, de materiële ondersteuning en de ontwikkeling van de scouts- en gidsengroep [naam scoutsgroep invullen].  Deze feitelijke vereniging is gekend bij SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN VZW onder het groepsnummer [groepsnummer invullen].

Ter inspiratie voor het formuleren van de activiteiten:
- Optreden als beheerder van de lokalen en de daarbij horende terreinen
- Optreden als beheerder van materiaal
- Instaan voor de verhuur van de lokalen
- Instaan voor de verhuur van materiaal

Ter inspiratie voor de bestemming van het netto-actief bij ontbinding:
een andere SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN scoutsgroep, de VZW SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN of een vzw die een SCOUTS EN GIDSEN VLAANDEREN-scoutsgroep ondersteunt.