Zoek

Verzekeringen - het spel à la "1 jaar gratis"

Eigenaar: Beheerscommissie

Korte omschrijving:
Een presentatie met een toelichting van wat is verzekerd en wat niet, gevolgd door een spel met vragen over verzekeringen (zoals bij 1 jaar gratis).

Doelpubliek:
 • leiding
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Zie bijlages

Vraag eventueel aan de gouwbeheerder van je gouw om deze werkwinkel bij jouw groep te komen geven. Hij of zij kan dan als expert direct op vragen inspelen die opborrelen.

1) Kennismaking

Namenrondje

 • Wie ben je?
 • Uit welke groep kom je?
 • Hoeveel jaar in leiding?
 • Wat verwacht je hier te horen? Ben je gekomen vanuit een ervaring of uit interesse?

2) Theoretisch deel

Tijdens de eerste 20 dia's van de PowerPoint voorstelling, geef je wat meer informatie over de onze leden- en lokalenpolis, burgerlijke aansprakelijkheid en onze tijdelijke verzekeringen (vb. evenementenverzekering). Meer informatie hierover kan je vinden in de brochure Goed Verzekerd.

 

Opmerking vooraf

Bij discussies over aansprakelijkheid komt heel wat persoonlijke interpretatie kijken. Een geval kan door twee rechters op een heel verschillende manier geïnterpreteerd worden. Daarom geven we hier geen sluitende oplossingen bij de stellingen, maar geven we enkel de basisprincipes van aansprakelijkheid mee die in deze gevallen belangrijk zijn.

 

Een heel klein beetje theorie ...

Aansprakelijkheid is gebaseerd op drie begrippen: fout, schade en het oorzakelijk verband tussen beiden. Er moet dus sprake zijn van schade die ontstaan is doordat iemand een fout heeft gemaakt. Bij het oordelen of het al dan niet om een fout gaat, wordt gebruik gemaakt van het begrip 'goede huisvader'. Hiermee wordt bedoeld dat de rechter oordeelt of je hebt gehandeld zoals een verstandig en voorzichtig persoon, die zorg draagt voor wat hij bezit, dat zou doen.

We geven hier enkel nog het volgende mee: burgerlijke aansprakelijkheid is verzekerd in het 'Scouts en Gidsen Vlaanderen'-pakket, contractuele en strafrechtelijke aansprakelijkheid niet.

Voor de rest vind je meer uitleg in de brochure aansprakelijkheid, die toegevoegd is aan dit pakket. In bijlage 4 vind je enkele gevallen.

Volgende termen dienen tijdens de bespreking centraal te staan :

 • goede huisvader: organisatieplicht + toezichtplicht
 • 3 vormen van aansprakelijkheid
 • fout-oorzaak-schade-principe
 • leiding is aangestelde van Verbond (en wordt dus geacht de regels en richtlijnen van het Verbond te kennen en ernaar te handelen)

 

evenementenverzekering: info

De gewone (spel)activiteiten die je wekelijks onderneemt met je groep, beschouwen we als een scouts- en gidsenactiviteit. Ook de groepsraad of andere vergaderingen vallen hieronder. Sommige activiteiten bevinden zich in een grijze zone. Zijn ze nu wel of niet een scouts- en gidsenactiviteit?

Voorbeeld: in je lokaal baat je dagelijks een heus scoutscafé uit? Dit is geen scouts- en gidsenactiviteit en dus niet verzekerd!

Ben je van plan om met je groep een zeer grote activiteit op poten te zetten, is het aangewezen je activiteit even aan onderstaande criteria te toetsen. Blijkt hieruit dat je activiteit geen scouts- en gidsenactiviteit is, dan kan je de activiteit wel verzekeren via de evenementenpolis.

Verwachten we meer dan 100 niet-scoutsleden op onze activiteit?

Bestaat het doelpubliek voor meer dan de helft uit niet-scoutsleden (ouders beschouwen we wel als scoutslid voor dit criterium)?

Vragen we inkomgeld en is ons doel om dan winst te maken met onze activiteit?

Zijn er externe medewerkers (niet-scouts) nodig om onze activiteit in goede banen te leiden (bv. extra security)?

Moeten we noodzakelijk uitwijken naar een andere locatie of dienen we een tent op te zetten op ons terrein, omdat ons eigen lokaal te klein is voor de activiteit?

Is het antwoord op minstens drie van deze vragen JA, dan beschouwen we je activiteit niet langer als een scouts- en gidsenactiviteit.

Dia 18: als er internetverbinding is, kan je live tonen. Anders via dia's 18 tot en met 25.

3) Invullen verzekeringsformulier

Dia 26

Het is de bedoeling om de leiding kennis te laten maken met het verzekeringsformulier voor lichamelijke schade en burgerlijke aansprakelijkheid. De groep wordt in kleine groepjes van 2 à 3 personen verdeeld en ieder groepje tracht aan de hand van de casus het formulieren in te vullen. Het is belangrijk om eventjes te tonen welke weg de verzekeringsformulieren afleggen.

Bij deze casus wordt het ingevulde verzekeringsformulier overlopen en indien nodig verbeterd en uitgelegd.

Vertel bij dia 27 volgend verhaal:

Kapoen Emma De Jonghe schopte gisteren de bal in de ruit van buurman Leon Van Der Neffe terwijl jij als leiding toezicht hield. De ruit is kapot en je vult het aangifteformulier in zodat de buurman zijn ruit terugbetaald ziet.

Gegevens

Naam van de eigen groep van de cursist en lokaalgegevens van de eigen groep

Emma De Jonghe, Kerkstraat 17, 2450 Kapellen, tel 03/225.56.56 – lidnr. 20100523/56897

Van Der Neffe, Trompetstraat 123, 2450 Kapellen, tel 03/222.11.11.

Vader van Emma: Paul De Jonghe, bediende, Trompetstraat 123. 2450 Kapellen, tel 03/222.11.11 ; Bankrekening 001-1234567-59 – ziekenkas: Christelijke Mutualiteiten, nr 601025 063 – 45

Vragen

Vul het verzekeringsformulier in

Welke bijkomende documenten zijn er nodig?

Vul het verzekeringsformulier in

Welke bijkomende documenten zijn er nodig?

 • Het geneeskundig getuigschrift op de achterzijde van het verzekeringsformulier moet ingevuld zijn door de behandelende arts.
 • Briefje voor de ziekenkas (gekregen van de dokter) aan de ouders geven. Je kan dan meteen dat bedrag aan de ouders vragen, want zij krijgen dat terug van de mutualiteit, aangevuld met de opleg van de verzekering Scouts en Gidsen Vlaanderen
 • Doktersvoorschrift voor medicatie

Bespreking na het invullen van het formulier

Dia 29: Administratieve molen

Het verzekeringsformulier moet zo snel mogelijk Ethias bereiken. De apotheek- en geneeskundige kosten die je betaald hebt uit de takkas, vraag je terug aan de ouders van het slachtoffer. Je geeft hen alle rekeningen, want zij kunnen die terugvorderen langsheen hun ziekenkas en verzekeringen.

Wanneer de verzekering je aangifte ontvangt, stuurt zij aan de ouders een brief waarop het dossiernummer wordt vermeld. Hierna kunnen de ouders alle kosten opsturen naar de verzekering. Zijn de kosten te hoog zodat niet kan gewacht worden tot het einde van de behandeling, dan kan mits vermelding van polisnummer – naam slachtoffer én dossiernummer een tussentijdse afrekening opgestuurd worden.

Indien er zich een zwaar ongeval heeft voorgedaan, neem je best onmiddellijk contact op met Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Het is interessant om een aantal gegevens op een medische fiche per lid te hebben, zeker als je op kamp vertrekt, met o.m. de gegevens van de ziekenkas (naam titularis, verzekeringsinstelling, ...)

Dia 31: Vragen

Tip: Vaak komen er tijdens dit deel heel wat vragen boven. Ga er niet te diep op in of geef niet teveel voorbeelden. Tijdens het spel is er tijd en ruimte om dit wel te doen.

4) Stellingenspel '1 jaar gratis'

Puntenverdeling: het is interessant om de punten zichtbaar te maken ipv kaartjes te geven. Zo wordt het spel wat competitiever.

Speluitleg dia 32:

Jullie krijgen zo dadelijk een 18-tal stellingen te zien in deze PowerPoint. 3 personen zitten vooraan op een stoel. De overige spelers moeten inschatten wie van deze 3 spelers het antwoord kent en achter de stoel gaan staan waar zij opzitten. Na de stelling kiezen de 3 spelers vooraan tussen enkele mogelijke antwoorden. Ze steken een kaartje 1, 2, 3 of 4 in de lucht (of tonen dat door vingers op te steken). Als de speler vooraan het antwoord correct heeft, krijgt elke deelnemer achter hem een score

Meestal kan je na de stelling kiezen tussen enkele mogelijke antwoorden. 1 ervan is het meest correcte antwoord.

Stelling 1: dia's 33 – 38

Je bent met je tak op kamp en tijdens het vrije spel valt een van je leden uit een boom. Gevolg: arm gebroken en kleine schaafwonden aan de knie.

Is dit verzekerd?

Ja, altijd.

Ja, maar enkel tot 1 meter hoogte.

Ja, maar enkel de schaafwonden.

Niets is verzekerd.

Antwoord:

Ja, altijd.

Uitleg:

Lichamelijke schade is altijd verzekerd tijdens scoutsactiviteiten indien het lidgeld betaald werd.

Ter info:

Er bestaat geen wet die zegt vanaf hoe hoog je kinderen moet zekeren bij klimactiviteiten. Hier geldt de regel van het gezond verstand. Een kapoen laat je niet in een hoge boom klimmen want als die eruit valt is de kans groot dat hij iets breekt. Bij een giver ligt dat anders. Die kent zijn lichaam beter en kan gevaar beter inschatten.

Zieken en gewondenvervoer met een ambulance is eveneens verzekerd. Als het lid moet gerepatrieerd worden naar een ander ziekenhuis voor een gespecialiseerde operatie, dan is dit vervoer verzekerd als het gebeurt op doktersattest.

Stelling 2: dia's 39 - 43

Ilse rijdt met de brommer naar het lokaal voor de wekelijkse vergadering. Het heeft geregend en in een bocht rijdt ze tegen een stilstaande wagen. Gevolg: er is 250 euro schade aan de brommer en 875 euro aan de auto. Zelf heeft ze haar hand zwaar verstuikt.

Is dit verzekerd?

Ja, want het is op weg naar het lokaal: alles is verzekerd

De schade aan de auto is schade aan derden, dus wordt terugbetaald

Ja, maar enkel na vaststelling door de politie

Alleen de lichamelijke schade is verzekerd

Antwoord:

4. Alleen de lichamelijke schade is verzekerd

Uitleg:

Enkel de lichamelijke schade is verzekerd bij Scouts en Gidsen Vlaanderen. Enkel verplaatsingen te voet en met de fiets zijn verzekerd. Als Ilse met de fiets was geweest, had de verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen, na tussenkomst van de familiale, de schade aan de auto betaald.
In het hierboven beschreven geval wordt de schade aan de auto betaald door de verzekering van de brommer. De schade aan de brommer is enkel verzekerd indien Ilse een omnium verzekering voor haar brommer heeft.

Ter info:

een algemeen geldende regel voor schade is :

Als de persoon in kwestie een familiale verzekering heeft, zal altijd eerst de (eigen) familiale verzekering aangesproken worden; de verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen betaalt de franchise. Als de persoon in kwestie geen familiale verzekering heeft, zal de verzekering van Scouts en Gidsen Vlaanderen de volledige schade betalen

Stelling 3: dia's 44 - 50

De kabouters spelen een partijtje voetbal op het scoutsterrein. Een afgeweken bal komt in de ruit van het lokaal terecht. Gevolg: de ruit is stuk.

Is dit verzekerd?

Ja, glasverzekering zit in de brandpolis

Neen, glasschade is nooit verzekerd

Ja, alle schade toegebracht door leden is sowieso verzekerd

Neen, schade door leden aan eigen lokaal is nooit verzekerd

Antwoord:

4. Neen, schade door leden aan eigen lokaal is nooit verzekerd

Uitleg:

Op die manier kan je dingen opzettelijk stuk maken om er dan een aangifte voor te doen en zo geld te krijgen voor bv nieuwe ramen.

Ter info:

Ook schade aan het lokaal door een gemis aan onderhoud, verlies, vandalisme en stormschade aan een lokaal in opbouw zijn niet opgenomen in de polis.

Stelling 4: dia's 51 – 55

Tijdens een ruw spel bij de jins verliest Kristof 2 tanden. Gevolg: hij heeft een tandprothese nodig.

Is dit verzekerd?

Ja, ook tanden zijn verzekerd

Neen, ruwe spelen zijn verboden door Scouts en Gidsen Vlaanderen

Ja, als het gebeurde onder toezicht van een leid(st)er

Neen, tenzij er nog andere lichamelijke schade is

Antwoord:

Ja, ook tanden zijn verzekerd

Uitleg:

Tandprothesen zijn verzekerd. 375 euro per tand. Max. 1875 euro per slachtoffer.

Ter info:

Toezicht door leiding is breed te interpreteren. In de wet staat dat je als leiding 2 plichten hebt: organisatie- en toezichtsplicht. Je kan als leiding niet altijd alles in de gaten houden of gezien hebben. Zeker als leden wat ouder worden, zal ook de 'leiband' wat losser worden. Toch moet je, zeker bij jongere takken, een vorm van toezicht inbouwen. Dat doe je door duidelijke afspraken te maken met je leden. Tijdens een bosspel met jongere leden, zeg je bijvoorbeeld wat de grenzen zijn van het spelterrein. Hoe jonger de leeftijd, hoe harder de regel geldt: laat kinderen nooit alleen!

Stelling 5: dia's 56 – 61

Sanne rijdt met de fiets naar het lokaal. Onderweg rijdt ze tegen een paaltje, gelukkig heeft ze zelf niets. Gevolg: fiets is stuk.

Is dit verzekerd?

Ja, want het gebeurt op de weg naar het lokaal

Neen, want het is haar eigen schuld

Neen, want het is haar eigen fiets

Ja, zolang de fiets ouder is dan 1 jaar

Antwoord:

3. Neen, want het is haar eigen fiets.

Uitleg:

Persoonlijk materiaal is niet verzekerd.

Ter info:

Scouts en Gidsen Vlaanderen biedt een verzekering aan voor persoonlijk materiaal (cf. Verzekering materiaal derden en persoonlijk materiaal). Je betaalt 20,45 euro per schijf van 2478,94 euro nieuwwaarde en per periode van 30 (aaneensluitende) dagen.

Er is GEEN franchise bij eventuele schade aan een fiets (ook tijdens vervoer), diefstal, vandalisme,.... Alle materiaal (video, geluidsinstallatie, camera,...) dat door de groep gebruikt wordt, kan verzekerd worden.

Let op : Het materiaal is pas verzekerd als de lijst met de nieuwwaarde bij Scouts en Gidsen Vlaanderen binnen is en de factuur betaald is.

Stelling 6: dia's 62 - 66

Tijdens het kamp loopt Katrijn een serieuze wespensteek op. Gevolg: een allergische reactie.

Is dit verzekerd?

Ja

Nee

Antwoord:

Ja

Uitleg:

Medische kosten voor allergische reacties als gevolg van insectenbeten of dergelijke zijn verzekerd.

Ter info:

Allergische aandoeningen zijn niet verzekerd (vb: Lactose intolerantie, allergie voor noten, ...). Deze zijn meestal op voorhand gekend. Je moet dus als leiding zorgen dat deze leden geen melkproducten of dergelijke voorgeschoteld krijgen.

Stelling 7: dia's 67 - 71

Tijdens een dagtocht stropt het wiel van een rolstoel waardoor deze omkantelt. Gevolg: Schade aan de rolstoel.

Is dit verzekerd?

Ja, maar enkel als de rolstoel onmisbaar is voor het Akabelid.

Neen, het is immers schade aan eigen materiaal.

Neen, de persoon die de rolstoel duwt, moet betalen

Ja, maar enkel bij Akabeleden doorgegeven aan het verbond

Antwoord:

Ja, maar enkel als de rolstoel onmisbaar is voor het Akabelid.

Uitleg:

Rolstoelen (en andere hulpmiddelen) worden enkel vergoed als de schade een gevolg is van een lichamelijk ongeval! In dat geval zal de verzekering de opleg betalen bovenop wat de mutualiteit terugbetaalt. Als de mutualiteit niets terugbetaalt zal de verzekering slechts €250 vergoeden.

Stelling 8: dia's 72 - 76

Lie wordt op kamp ziek. Gevolg: De dokter moet langskomen en ze moet medicatie nemen.

Is dit verzekerd?

Natuurlijk, het gebeurt tijdens een scoutsactiviteit.

Enkel de medicatie wordt terugbetaald.

Volgens de spelregels van Scouts en Gidsen Vlaanderen moeten zieke kinderen onmiddellijk naar huis.

Neen, ziekte valt niet onder de verzekering.

Antwoord:

4. Neen, ziekte valt niet onder de verzekering.

Uitleg:

Iedereen kan op eender welk moment ziek worden. Dit is ook geen gevolg van een ongeluk. Daarom is ziekte niet verzekerd in onze basispolis.

Ter info:

Als een kind ziek wordt op kamp, raadpleeg je een dokter en betaal je diens visite. Daarna breng je de ouders op de hoogte en leg je uit wat er aan de hand is. Vraag eventueel of je hun zoon/dochter voorgeschreven medicatie mag toedienen. Hou alle rekeningen goed bij en vraagt achteraf aan de ouders al deze onkosten terug. Zij kunnen die immers recupereren via het ziekenfonds.

Stelling 9: dia's 77 - 82

De jins doen zoals elk jaar een carwash om hun kamp te sponsoren. De spons van Koen viel op de grond. Hij raapte die op en deed verder maar ... er zat op een kiezelsteentje op. Gevolg: krassen op de wagen.

Is dit verzekerd?

Ja, want het is tijdens een scoutsactiviteit

Ja, want het is schade aan derden

Neen, want de auto is in vertrouwen gegeven door de eigenaar

Neen, want de schade gebeurde met opzet

Antwoord:

3. Neen, want de auto is in vertrouwen gegeven door de eigenaar.

Uitleg:

Dit valt onder contractuele aansprakelijkheid. Ook al is er niets op papier gezet, een voorwerp gegeven met vertrouwen maakt dat je er zorg voor moet dragen. Doe je dat niet, dan zijn de kosten voor jezelf (of de familiale verzekering).

Ter info:

Ethias heeft in het verleden al enkele aangiften binnengekregen over gelijkaardige voorvallen. Ze zijn hier bijzonder streng op. Daarom heeft de Beheerscommissie beslist dat zulke activiteiten zeker niet kunnen gedaan worden bij jongere takken. Pas vanaf de leeftijd van givers vinden wij dit een geschikte activiteit. Dit met de reden omdat kleinere leden niet groot genoeg zijn om wagens te wassen en een kras met de broeksriem is ook snel gedaan.

Stelling 10: dia's 83 - 87

Tijdens een spel verliest Evy haar bril. Jan trapt op de bril. Gevolg: 1 brilglas is stuk en er is een oor van de bril afgebroken.

Is dit verzekerd?

Neen, want enkel de bril is kapot.

Neen, brillen moeten afgezet worden tijdens ruwe spelen.

Ja, glasschade is verzekerd.

Neen, het is schade aan eigen materiaal.

Antwoord:

Neen, want enkel de bril is kapot.

Uitleg:

Schade aan een bril is enkel te vergoeden als er ook lichamelijke schade is (bv. Evy heeft een tak in het gezicht gekregen, er zit een glasscherf in haar oog, het metaal van de bril heeft haar een snijwonde bezorgd, ...)

Stelling 11: dia's 88 - 73

Bij de voorbereiding van de vergadering van de kapoenen, trekt leider Igor foto's voor op de facebookpagina. Er vliegt een bal tegen het fototoestel. Gevolg: er is voor 200 euro schade aan het fototoestel.

Is dit verzekerd?

Neen, want het is niet tijdens de vergadering.

Ja, want elke verzekering geldt ook tijdens de voorbereiding van de activiteit.

Ja, als de leider in kwestie ook lichamelijke schade heeft.

Neen, want het is schade aan eigen materiaal.

Antwoord:

4. Neen, want het is schade aan eigen materiaal.

Ter info:

Sluit op voorhand een verzekering af voor persoonlijk materiaal. Voor persoonlijke voorwerpen is er geen franchise. Via deze verzekering kan je groepsmateriaal (voor andere risico's dan brand- en stormschade), materiaal van derden en persoonlijke voorwerpen die gebruikt worden tijdens een activiteit van Scouts en Gidsen Vlaanderen in Europa extra verzekeren. Ook wanneer je groepsmateriaal tijdelijk voor een hoger bedrag dan 4.957,78 euro wenst te verzekeren tegen brand- en stormschade, kan je op deze

verzekering beroep doen. Deze verzekering kan je afsluiten voor een maximum periode van 30 dagen.

Stelling 12: dia's 74 - 99

Tijdens het fruit snijden op kamp, snijdt foerier Sarah in haar vinger. Gevolg: het is een diepe snee en zij zal dus naar de dokter of het ziekenhuis moeten om het te laten naaien.

Is dit verzekerd?

Ja, als er een verzekering op voorhand werd afgesloten voor de foerier.

Neen, want fruit snijden is door de verzekering verboden.

Ja, elke deelnemer aan activiteiten is sowieso verzekerd.

Neen, want ze brengt zichzelf schade toe.

Antwoord:

Ja, als er een verzekering op voorhand werd afgesloten voor de foerier.

Uitleg:

Foeriers zijn soms geen actieve leden. Deze kunnen extra verzekerd worden. Deze verzekering kost je 4 euro per persoon en is geldig voor 1 maand.

Stelling 13: dia's 100 - 103

Jonggiver Jonas botst met een winkelkarretje tegen een geparkeerde auto. Gevolg: Bluts en schrammen in auto.

Is dit verzekerd?

Nee, want het winkelkarretje is eigendom van het grootwarenhuis. Zij moeten opdraaien voor de kosten.

Ja, maar Jonas wordt wel aansprakelijk gesteld omdat hij dit gedaan heeft.

Nee, de leiding draait op voor de kosten omdat ze Jonas niet met het wagentje hadden mogen laten rijden.

Ja, maar er is wel een franchise van €250. Die zal Jonas dus zelf moeten betalen.

Antwoord:

2. Ja, maar Jonas wordt wel aansprakelijk gesteld omdat hij dit gedaan heeft.

Uitleg:

De tegenpartij vordert de kosten terug. Ethias erkent de aansprakelijkheid van Jonas, maar vraagt eerst gegevens van de familiale verzekering van de ouders op, zodat die in eerste orde kunnen uitbetalen. Is er geen familiale verzekering, dan betaalt Ethias alle kosten.

Stelling 14: dia's 104 - 108

De givers zijn op kamp in Bouillon. Ze gaan daar aan muurklimmen doen. Jan valt. Gevolg: hij heeft een hoofdwonde en zal naar het ziekenhuis moeten.

Is dit verzekerd?

Neen, muurklimmen is een activiteit met een verhoogd risico en is verboden door Scouts en Gidsen Vlaanderen.

Ja, zolang er professionele begeleiding was.

Neen, ziekenhuiskosten worden niet terugbetaald (enkel dokterskosten).

Ja, elke scoutsactiviteit is verzekerd.

Antwoord:

2. Ja, zolang er professionele begeleiding is.

Uitleg:

Bij een gespecialiseerde activiteit moet je rekening houden met een aantal aandachtspunten. Schenk extra aandacht aan deskundige begeleiding en de leeftijd van de deelnemers. De activiteiten die in onderstaand lijstje staan, stellen zich niet tevreden met het principe van de goede huisvader. Ze dienen begeleid te worden door een door Scouts en Gidsen Vlaanderen erkende of professionele organisatie (vraag aan de organisatie zelf naar de nodige attesten). Deelnemers aan activiteiten met een verhoogd risico dienen minstens veertien jaar te zijn. Het gaat hier om:

niet-gemotoriseerde watersporten (windsurfen, zeilen, rafting, roeien, canyoning) (voor zeescouts gelden uiteraard andere normen).

speleologie.

rots- & indoorklimmen, acrobranche, canyoning, abseilen.

judo – karate – gevechtsporten.

glijden op zand (en alle afgeleiden).

Stelling 15: dia's 109 - 112

Op dinsdag, woensdag en donderdag zit er 's avonds altijd wel iemand in het lokaal om gezellig een pintje te pakken. Iedereen weet dit en de leiding heeft dan ook de afspraak om op deze avonden een pintje te komen drinken. Leider Jan is elke avond van de partij. Die donderdag was Jan met zijn fiets op weg naar het lokaal. Het had geregend die avond en in een bocht gaat hij onderuit. Gevolg: een gekneusde rib en een gebroken pols. Hij wordt met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht waar hij direct een ingewikkelde operatie moet ondergaan aan zijn pols.

Is dit alles verzekerd?

Ja, lichamelijke schade is altijd verzekerd.

Neen, zo'n scoutscafé is immers geen scoutsactiviteit.

Ja, maar de operatie- en verzorgingskosten zullen maar uitbetaald worden tot een maximum van €5.000 per schadegeval.

Ja, zo'n scoutscafé is wel een scoutsactiviteit aangezien er met een vaste frequentie wordt afgesproken.

Antwoord:

2. Neen, zo'n scoutscafé is immers geen scoutsactiviteit.

Uitleg:

De gewone (spel)activiteiten die je wekelijks onderneemt met je groep, beschouwen we als een scouts-en gidsenactiviteit. Ook de groepsraad of andere vergaderingen vallen hieronder. Sommige activiteiten bevinden zich in een grijze zone. Zijn ze nu wel of niet een scouts- en gidsenactiviteit?

Voorbeeld: in je lokaal baat je dagelijks een heus scoutscafé uit? Dit is geen scouts- en gidsen activiteit en dus niet verzekerd!

Stelling 16: dia's 113 – 118

De jonggivers hebben een fietsvergadering. Tijdens de vergadering rijdt Tom tegen de fiets van Katrien. Gevolg: twee fietsen beschadigd, geen lichamelijke schade.

Is dit verzekerd?

Ja, alle 2 de fietsen.

Ja, maar alleen de fiets van Katrien.

Neen, want de fietsen zijn allebei persoonlijk materiaal.

Neen, tenzij de schade meer dan €250 bedraagt.

Antwoord:

3. Neen, want de fietsen zijn allebei persoonlijk materiaal.

Uitleg:

Fietsen zijn persoonlijk materiaal. Dit is niet verzekerd en is dus volledig de verantwoordelijkheid van de eigenaar. Je kan fietsen wel verzekeren voor schade en diefstal via de materiaalverzekering (extra aan te vragen).

Stelling 17: dia's 119 – 122

De volledige welpentak gaat samen met de leiding spelen op een besneeuwde akker, en maakt ook 3 sneeuwmannen. De akker was al bezaaid met wintertarwe en de plantjes kwamen reeds uit. Een deel van de aanplant is beschadigd.

Is dit verzekerd?

Neen, de schade moet betaald worden door alle leden die er toen bij waren. Men mag immers niet ongevraagd op privéterrein komen.

Neen, maar toch moeten ze niet betalen. De boer had zijn veld maar beter moeten afbakenen. (met pinnekesdraad enzo)

Ja, het gebeurt tijdens een scoutsactiviteit en zonder opzet. Burgerlijke aansprakelijkheid is verzekerd.

Ja, maar toch zal de leiding de eerste schijf van €250 zelf moeten betalen.

Antwoord:

3. Ja, het gebeurt tijdens een scoutsactiviteit en zonder opzet. Burgerlijke aansprakelijkheid is verzekerd.

Uitleg:

Tegenpartij maakt zelf een raming van de verminderde opbrengst van de akker en vraagt Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw om de kosten te betalen. Ethias erkent de aansprakelijkheid van de groep, en betaalt de geraamde schade terug.

Stelling 18: dia's 123 – 126

De jins gaan met een gehuurd busje op kamp naar Spanje. Ze geraken betrokken in een ongeval. Heel de rechterkant van het busje is beschadigd en Tom en Katrijn worden met kwetsuren naar het ziekenhuis gebracht.

Is dit verzekerd?

Neen, enkel de lichamelijke schade en de repatriëring zijn verzekerd. De kosten aan het busje niet.

Ja, alles is verzekerd, ook in het buitenland.

Neen, enkel de lichamelijke schade is verzekerd. Repatriëringen en schade aan het busje niet.

Neen, de chauffeur draait voor alle kosten op. Hij zat achter het stuur en draagt desgevolg de verantwoordelijkheid van alle inzittenden.

Antwoord:

3. Neen, enkel de lichamelijke schade is verzekerd. Repatriëringen en schade aan het busje niet.

Uitleg:

Lichamelijke schade is ook verzekerd in het buitenland. Repatriëring daarentegen niet. Daarvoor kan je een reisbijstandverzekering afsluiten via het nationaal secretariaat. Om kosten te vermijden aan gehuurde wagens sluit je best een extra verzekering af (afhankelijk van je contract).

5) Tips

Hou bij het organiseren van alle scoutsactiviteiten onderstaande tips in 't oog.

Alles verzekerd?

Bij huren van materiaal altijd nagaan of de verhuurder geen eigen verzekering heeft. Zoniet, zelf verzekering afsluiten.

Online verzekeringen afsluiten? Via http://www.scoutsengidsenvlaanderen.be

Vraag? verzekeringen@scoutsengidsenvlaanderen.be

6) Extra stellingen

Stelling 19: dia's 131 - 134

De kapoenenleiding, Sanne 18 jaar, Koen 18 jaar, Griet 19 jaar en Pieter 20 jaar zijn met hun kapoenen op kamp. Jolien breekt haar arm.

Is Jolien verzekerd ?

Neen, er is geen 21-jarige.

Ja, ook al er is geen 21-jarige.

Ja, maar de operatiekosten zijn niet verzekerd.

Ja, enkel als er een leiding Jolien heeft zien vallen.

Antwoord:

2. Ja, ook al er is geen 21-jarige.

Uitleg:

Lichamelijke schade is tijdens een scoutsactiviteit altijd verzekerd. Alle verzorgingskosten (opgenomen in de nomenclatuur van het RIZIV, dat zijn de terugbetalingstarieven in België) van de dokter, de apotheker, het ziekenhuis ... na tussenkomst van de mutualiteit. Deze kosten worden terugbetaald tot 7.500,00 EUR per slachtoffer.

Stelling 20: dia's 135 - 138

Kan een niet-aanwezige 21-jarige als kampverantwoordelijke worden opgegeven?

1. Ja, want de groepsleiding heeft het kampvisum ondertekend.

Ja, zolang hij elke dag maar eens langskomt op het kampterrein.

Neen, er moet steeds een 21-jarige kampverantwoordelijke aanwezig zijn.

Antwoord:

3. Neen, er moet steeds een 21-jarige kampverantwoordelijke aanwezig zijn.

Uitleg:

Dit moet niet direct iemand van de takleiding zijn. Dit kan ook een groepsleider, foerier of ouder zijn. Indien die niet aangesloten is moet er een extra verzekering als tijdelijk lid afgesloten worden.

Dit gegeven staat niet in de wet. Een 18-jarige kan in principe gewezen worden op zijn verantwoordelijkheden als leider. Toch voegt Scouts en Gidsen Vlaanderen dit in als extra regel omdat 21-jarigen meer ervaring hebben en dus beter de verantwoordelijkheid van een kamp op zich nemen. Ethias volgt de redenering van Scouts en Gidsen Vlaanderen hierin. 


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in