Zoek

Werkwinkel over scouting op maat

Eigenaar: Ploeg Diversiteit

Korte omschrijving:
Een sessie over diversiteit in scouting: over de kostprijs van een scoutsjaar, drempelverlagend werken, Fonds op Maat, communiceren met maatschappelijk kwetsbare ouders, ...

Doelpubliek:
 • leiding
 • groepsleiding
 • dcs

Tijdsduur: <= 2 uur

Kennismaking:


Verwachtingen:


Verloop:

Doel van de werkwinkel:

 • De deelnemers weten op het einde van de werkwinkel wat ‘Scouting op maat’ inhoudt.
 • De deelnemers krijgen zicht op wat een scoutsjaar kost voor leden.
 • De deelnemers kennen de verschillende drempelverlagende acties dat ze kunnen ondernemen binnen hun eigen groep.
 • De deelnemers kennen de verschillende drempelverlagende acties van Scouts en Gidsen Vlaanderen.
 • De deelnemers weten hoe ze een aanvraag moeten indienen bij ‘Fonds op Maat’ en hebben dit ingeoefend (enkel in de verkorte versie van de werkwinkel).
 • De deelnemers weten wat ze moeten communiceren naar (kansarme) ouders.
 • De deelnemers weten hoe ze moeten communiceren naar (kansarme) ouders.

 

Doelgroep: leiding, GRL, DC’s, AGC’s Akabe/Open Kamp/Diversiteit, gouwbureau’s

Duur:

 • 50 minuten (verkorte versie: enkel deel 1 + ‘Fonds op maat’)
 • 120 minuten (lange versie: deel 1 en 2, zonder ‘Fonds op maat’)

Aangewezen tijdstip: Kan heel de dag door gegeven worden.

Specifieke locatie: Dit kan op elke rustige plek gegeven worden (zowel open lucht als in een lokaal).

Aantal deelnemers: Minimum 10 maximum 40 deelnemers

Nodig aantal begeleiding: Je kan dit perfect alleen geven. Maar het is altijd fijner om met 2 te zijn. Vanaf 15 deelnemers best met 2.

Andere info of aandachtspunten: Extra materiaal: balpennen, alcoholstiften, papier, flappen, aanvraagformulieren 'Fonds op Maat', brochures ‘Scouting op Maat’, blad met tips om mee te geven, witte (schoen)doos, zwarte (schoen)doos.  

 

Korte inhoud en duur per fase:

1. Rondje kennismaking - 3 minuten

2. Peilen naar de verwachtingen – 2 minuten

3. Inhoudelijk gedeelte

 • De kostprijs van een scoutsjaar en drempelverlagend werken – 35 minuten Wat kost een scoutsjaar en hoe kan je de financiële drempel verlagen?
 • (‘Fonds op maat’ – 10 minuten) (Waar dient het voor? Voor wie is het bestemd? Hoe aanvragen?)
 • 'Wat en hoe communiceren we?' – 60 minuten Rollenspel
 • Uitdelen van extra info + bespreking – 5 minuten De deelnemers krijgen een brochure van ‘Scouting op Maat’ en een blad met allerlei handige tips.

4. Evaluatie van de werkwinkel – 5 minuten

Zijn je verwachtingen ingelost? Stop dan je briefje in de witte doos. Zo niet? Schrijf even kort op wat je miste en steek dit briefje in de zwarte doos.  


Opbouw van de werkwinkel:

1. Rondje kennismaking - 3 minuten

Kort namen rondje en de functie die ze uitoefenen. Al dan niet uitgebreid, afhankelijk van de groep waar men mee werkt.

2. Peilen naar de verwachtingen – 2 minuten

Ze schrijven op een briefje wat ze verwachten van deze sessie.

Materiaal: pennen & papier.

3. Inhoudelijk gedeelte

3.1 De kostprijs van een scoutsjaar en drempelverlagend werken – 25 minuten

3.1.1 Opdracht voor de deelnemers – 10 minuten

De deelnemers denken na over de kostprijs van een scoutsjaar (in groepjes van 2 of 3, indien mogelijk leiding van eenzelfde scoutsgroep samen zetten). Indien mogelijk doen ze dit voor alle takken en anders enkel voor de tak waar ze in leiding bij staan.

Ze schrijven chronologisch per maand op een flap:

 • alle activiteit of hetgeen waarvoor geld gevraagd wordt (lidgeld, uniform, weekend, kamp, vieruurtje, …) - de groepen zijn vrij om alles te noteren waarvan ze denken dat ze in aanmerking komen (vermijd om zelf input te geven: het is net de bedoeling dat de deelnemers zelf bewust worden van alle kosten)
 • per activiteit de kostprijs
 • per activiteit de eventuele kortingen die ze geven (meerdere leden van een gezin, voor leden die in armoede leven, …)

Op het eind tellen ze alle bedragen (per tak) op zodat ze een zicht hebben op de totale kostprijs van een scoutsjaar.

Een voorbeeld is toegevoegd aan deze werkwinkel.

Materiaal: flappen met tijdlijn op (september tot en met augustus), alcoholstiften, plakband om op te hangen.

3.1.2 De kostprijs van een scoutsjaar – 10 minuten

Eén groep geeft toelichting bij hun flap, de andere groepen kunnen nadien verder aanvullen. Schrijf op een flap alle acties op die de groepen aangeven. Je kan als alle groepen hun input hebben gegeven, en indien nodig, nog de kosten vermelden die bij iedereen ontbreken:

 • cadeautje voor kerstfeestje
 • huis-aan-huis verkoop waarbij ouders zich ook verplicht voelen om iets te kopen
 • kampmateriaal

Doel is dat de deelnemers een breed zicht krijgen op alle kosten, ook de ‘verborgen’ kosten (bvb: ouders trakteren elkaar op een eetfestijn, …).

Hou er rekening mee dat het gesprek niet verzand in een opbod van wie het minst/meest vraagt en dat er niet te lang gediscussieerd wordt over de motivatie van de groepen waarom ze X euro lidgeld of kampgeld vragen. Dit laatste kan en mag zeker aan bod komen, maar zorg er dan voor dat de essentie niet verloren gaat. Je kan het gebruiken als overgang naar het volgende punt (hoe kan je het kampgeld zo laag mogelijk houden?).

3.1.3 Drempels verlagen – 10 minuten

Vervolgens wisselen de groepjes uit over de initiatieven die ze genoteerd hebben om de kostprijs te verlagen. Bedoeling is om elkaar te inspireren en tips uit te wisselen.

Deze kan je koppelen aan de acties die in de brochure ‘Scouting op Maat’ staan:

Acties die de groep zelf kan doen:

 • betalen in schijven
 • tweedehandsuniformenwinkel
 • uitleendienst kampeermateriaal
 • fiscale voordelen
 • voordelen bij ziekenfondsen
 • samenwerking met OCMW’s en ‘verenigingen waar armen het woord nemen’
 • geldacties
 • lid-, weekend-, kampgeld laag houden

3.1.4 Acties van Scouts en Gidsen Vlaanderen – 5 minuten

Korte toelichting geven bij de initiatieven van Scouts en Gidsen Vlaanderen (wat, hoe aanvragen, voorwaarden):

 • Verminderd lidgeld
 • Verminderd verblijfsgeld bij Hopper Jeugdverblijven
 • ‘Fonds op Maat’

Meer uitleg hierover vind je in de brochure ‘Scouting op Maat’.

(3.1.5 Fonds op maat – 10 minuten)

In de verkorte versie van deze werkwinkel (zonder deel 2) kan je dieper ingaan op ‘Fonds op maat’: waar dient het voor? Voor wie is het bestemd? Hoe aanvragen?

Geef een fictief voorbeeld (zie bijlage). Aan de deelnemers kan je dan vragen om een formulier in te vullen, zodat ze het in de vingers krijgen.

Indien je wel deel 2 geeft van deze werkwinkel, kan je dit stukje over ‘Fonds op maat’ weglaten omdat de werkwinkel anders te lang zal duren. Je kan wel een invulformulier rond delen zodat alle deelnemers het formulier zeker eens gezien hebben.


3.2 'Hoe en wat communiceren we?' (brainstorm + rollenspel + theorie) – 60 minuten

3.2.1 Opdracht voor de deelnemers – 10 minuten

De deelnemers worden verdeeld in groepen van 2 à 3 personen (liefst van dezelfde scoutsgroep). In hun groepje denken ze na over hoe zij in hun groep communiceren naar alle ouders over volgende zaken:

 • start van het scoutsjaar (zowel naar de leden als promo)
 • een daguitstap of een zwemactiviteit of een filmavond of …
 • kamp(afspraken)

Elk groepje schrijft op:

 •  welke communicatiemiddelen ze gebruiken (ouders aanspreken, ledenboekje, website, …) en waar mogelijk de ‘omstandigheden’ (ouderbezoek, infoavond op het lokaal, …)
 • welke informatie ze meegeve
 • hoe ze communiceren over de kostprijs

Materiaal: pennen & papier.

3.2.2 Rollenspel – 30 minuten

Elk groepje stelt voor hoe zij communiceren naar de ouders van hun leden. Schrijf alle mogelijke communicatiewijzes op een flap.

Eén of twee van de voorstellen waarbij er rechtstreeks contact is tussen leiding en ouders, wordt uitgepikt door de begeleid(st)er en wordt via een rollenspel voor de groep gebracht.

Enkele vragen die hierbij kunnen helpen:

 • Waar speelt de scène zich af (scoutslokaal, op huisbezoek, infoavond, …)?
 • Is er op een infoavond persoonlijk contact met de ouders of wordt er enkel uitleg gegeven? - Van wie gaat het initiatief uit: spreekt de leiding de ouders aan of moeten zij de leiding (die nog met van alles bezig is) aanspreken?
 • Als er ook papieren meegegeven worden: wat vertellen ze hierover aan de ouders? Of worden ze enkel afgegeven?

Hierbij speelt de begeleiding de rol van ouder.

 • Speel zo natuurlijk mogelijk.
 • Stel jezelf de vraag: “Hoe komt dit voor mij over?” en gebruik het antwoord hierop in je rol.
 • Je mag gerust bijvragen stellen tot je zelf genoeg weet over het onderwerp.

Tijdens het rollenspel letten de andere deelnemers op volgende aspecten:

 • Wie bereikt men met de gebruikte communicatiemiddelen? Alle ouders? Enkel de mondige? …
 • Hoe komt de boodschap over?
 • Welke informatie wordt er concreet mee gegeven aan ouders via welke kanalen?

3.2.3 Communiceren met maatschappelijk kwetsbare ouders – 20 minuten

Na het rollenspel kan de groep een korte feedback geven. Belangrijk hierbij is om duidelijk te melden dat groepen dit wellicht al goed doen. Het doel van deze werkwinkel is niet om de communicatiewijze op zich te bespreken. Wel om te zien of groepen met hun communicatie ook maatschappelijk kwestbare ouders bereiken.

Tijdens deze feedback vraag je aan alle deelnemers hoe de verschillende punten die ze opgemerkt hebben beleefd zouden worden door ouders die in een maatschappelijke kwetsbare situatie leven.

Enkele vragen die je hierbij kan stellen:

 • Hoe komt de boodschap voor hen over?
 • Voelen zij zich aangesproken?
 • Hebben de ouders alle informatie die voor hen belangrijk is?
 • Welke valkuilen zijn er?
 • Hoe kunnen we ervoor zorgen dat ook deze mensen de juiste informatie mee krijgen en begrijpen?

Gebruik het blad met tips (zie bijlage) als leidraad bij dit gesprek. Ga zeker ook in op de drempels die leiding zelf ervaren.

Tot slot grijp je terug naar de flap met alle communicatiemiddelen die de groepen hebben vermeld en ga dieper in op degenen die nog niet aan bod zijn gekomen.

Doel is om de deelnemers te laten inzien dat vaak gebruikte communicatiemiddelen (brieven, mail, Facebook, website) niet iedereen bereiken. Vaak hebben deze communicatiewegen bepaalde drempels voor mensen in kansarmoede. Enkele vragen die tot denken moeten aanzetten:

 • Tot welke communicatiekanalen heeft die persoon toegang?
 • Kan iedereen lezen?
 • Kan iedereen overweg met een computer?
 • Heeft iedereen internet?
 • Heeft iedereen Facebook?
 • ...

Belangrijk is om de deelnemers mee te geven dat ze moeten durven praten met kansarme ouders! Het is ook belangrijk om alle praktische zaken te vermelden.

 

3.3 Uitdelen van extra info + bespreking – 5 minuten

De deelnemers krijgen de brochure ‘Scouting op Maat’ en een blad met tips (zie bijlage). Je kan de brochure en de tips nog kort in groep overlopen. Vermeld hierbij duidelijk dat deze bedoeld zijn als hulpmiddel, niet om bepaalde groepen te stigmatiseren: er is heel wat diversiteit, ook bij mensen die in armoede leven (gekleurde armoede, generatie-armoede, de ‘armoedegrens’ is geen eenduidig gegeven, …)!

Materiaal: brochures 'Scouting op Maat', bladen met tips


4. Evaluatie van de werkwinkel – 5 minuten

Zijn je verwachtingen ingelost? Stop dan je briefje in de witte doos. Zo niet? Schrijf even kort op wat je miste en steek dit briefje in de zwarte doos.

Materiaal: witte (schoen)doos, zwarte (schoen)doos, pennen, papier.


Achtergrond informatie (zoals websites, boeken, documentatie):

Meer uitgebreide informatie over specifieke thema's, vind je in de volgende publicaties (te vinden via www.scoutsengidsenvlaanderen.be > publicaties > viruteel boekenrek):

 • Scouting op Maat. Over het wegwerken van financiële, materiële en andere drempels.
 • Alsjeblief Dankjewel. Een handleiding in tweedehandsverkoop van uniformen.
 • Dag vader & dag moeder. Over contact tussen ouders en leiding.

Heb je vragen of wens je meer informatie over Scouting op Maat? Contacteer dan de Ploeg Diversiteit: e-mail: diversiteit@scoutsengidsenvlaanderen.be of 03/231.16.20 (vragen naar de verantwoordelijke voor diversiteit)

 

Tips bij het geven van deze werkwinkel

 • Hou de tijd goed in het oog. Strakke tijdsplanning.
 • Zorg dat je materiaal op voorhand klaar ligt en dat je voldoende materiaal hebt.
 • Zorg dat je flappen met de chronologie per maand gemaakt zijn.
 • Kopieer op voorhand het blad met tips en het voorbeeld voor de aanvraag. Zie dat ze voldoende gekopieerd zijn.
 • Brochures ‘Scouting op Maat’ kan je op vragen bij ploeg Diversiteit

 

Aangepast door Hans Van Kerckhove, Mathias Cootmans & Annelien Van den Abeele op 27 januari 2014.


Mogelijke energizers:


Afronden:


Evaluatie:


Bijlages:
Nuttige links:


in