Op naar scouting in 2030

scoutsgroep in en rond een vijver

Zeven sporen verwijzen naar zeven thema's waar scouting op wil inzetten.

Er waren eens een zwaan, een hert, een bever, een kikker, een beer, een zebra en een kangoeroe. Samen gingen ze op weg en lieten ze elk een eigen spoor achter. Die sporen helpen ons de weg te vinden naar hoe scouting er in 2030 uit zal zien. Dit is de langetermijnvisie van Scouts en Gidsen Vlaanderen!

Democratisch proces

Naar aanleiding van Groepsleidingscongres 2020 hielden we in 2019 een bevraging bij onze groepen. In samenwerking met Pimento stippelden we een participatietraject uit om (groeps)leiding te bevragen naar de uitdagingen die zij ervaren. Dit leidde tot een top 10 van grootste uitdagingen voor groepen. Op Digidagend 2020 (het digitaal alternatief voor het groepsleidingscongres) wisselde groepsleiding van heel Vlaanderen en Brussel uit over deze uitdagingen. Hieruit haalden we heel wat waardevolle informatie die we meenamen naar de analysefase.

Deze fase liep van september 2019 tot januari 2020. We deden een SWO-ART-analyse, die bestaat uit een interne en een externe analyse.

De interne analyse bestaat uit sterktes, zwaktes en aspiraties. Aspiraties zijn een droombeeld van hoe Scouts en Gidsen Vlaanderen er uit ziet en is gebaseerd op voorstudies (bv. beleidsnota 2018-2021) en droombeelden van de verbondscommissie en de verbondsraad uit 2019.

Sterktes en zwaktes vertellen hoe het met de scoutsgroepen gaat en moeten daarom onderbouwd worden. Hiervoor vertrekken we zoveel mogelijk van (wetenschappelijk) onderzoek, zoals het onderzoek bij groepen i.k.v. Groepsleidingscongres 2020, intern onderzoek (bv. Scoutsmeters/jaarlijks rapportenboek, Quanta Costa, vormingcijfers, ...) en extern onderzoek (bv. masterproeven over emotionele veiligheid en inspraak).

De externe analyse bestaat uit kansen, bedreigingen en resultaten. Kansen en bedreigingen hebben we zelf niet in de hand. Dit gaat over de context waarin onze groepen zich bevinden. Voor dit deel van de analyse raadpleegden we een grote variatie aan studies over relevante thema's die vertellen hoe de maatschappij en de jongeren evolueren. We raadpleegden o.a. het regeerakkoord van de Vlaamse Regering 2019-2024, Omgevingsanalyse Jeugd- en kinderrechtenbeleidsplan, Toekomstverkenning: de blik van sociaal-cultureel volwassenenwerk, amateurkunsten en jeugdwerk gericht op 2025.

De resultaten zijn de verwachtingen die stakeholders hebben over Scouts en Gidsen Vlaanderen. Onze belangrijkste stakeholders zijn ouders, lokale politici, jeugddiensten, HR-managers, WOSM en WAGGGS, leerkrachten en boeren die kampterreinen verhuren. Verschillende van die stakeholders nodigden we uit voor een Visiedag op 18 januari 2020. Op deze dag ging de nationale leiding met hen in gesprek over wat zij van scouts- en gidsengroepen en Scouts en Gidsen Vlaanderen verwachten.

Al deze input samen vulden we in in een inspiratiematrix. Van hieruit formuleerden we uitdagingen. Dit leidde tot 91 uitdagingen, goed voor zo'n 14 ruwe doelstellingen. Op de verbondscommissie toetsten we deze doelstellingen aan onze missie en dat leidde uiteindelijk tot zeven strategische prioriteiten. Deze werden finaal goedgekeurd op de verbondsraad van februari 2020. Ten slotte werden deze thema's in een scoutsjasje gegoten en voilà, de Spoortekens: https://www.scoutsengidsenvlaanderen.be/publicaties/spoortekens!

Ben je geholpen met deze info?