Geld voor je (ver)bouwproject

een eetstandje versiert met lichtjes

Helaas kost de renovatie of bouw van lokalen veel geld. Ontdek tips om het kostenplaatje behapbaar te houden.

Geld voor de verbouwing

Via Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw kan je fiscaal aftrekbare giften ontvangen. Schenkers kunnen dit inbrengen in de belastingen. 

Sommige gemeentes bieden een renteloze lening aan. Vraag het na bij je gemeente. Soms kan je ook een renteloze lening krijgen van andere organisaties, zoals parochiale vzw’s.

Je kan ook specifieke geldacties op poten zetten: een bakstenenverkoop, een sponsorloop of een galabal. Of ga op zoek naar sponsors.  

Bij een gedeeld gebouw worden de kosten ook gedeeld. Je betaalt maar een stukje van de verbouwing, de andere verenigingen leggen ook bij.

Je kan het gebouw na de opfrisbeurt verhuren. Zo betaalt de verbouwing zichzelf terug.

Leningen bij de bank raadt Scouts en Gidsen Vlaanderen af. Het is moeilijk een beslissing te nemen die een impact heeft op de toekomst van de groep. Nu loopt alles misschien vlotjes, maar wat als dat in de toekomst niet zo is?

Bovenlokale subsidies voor jeugdinfrastructuur

Naast de opties hierboven, voorziet het Departement Cultuur, Jeugd en Media een gamma aan subsidies die je kan gebruiken voor je jeugdinfrastructuur. We zetten ze hieronder op een rijtje.

1. Investeringssubsidies grote jeugdinfrastructuur

Deze subsidies zijn terugkerend en dienen voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van cultuur- en jeugdinfrastructuur met een uitzonderlijke omvang en richt zich tot de gehele Vlaamse Gemeenschap (en verder). Het budget is onbeperkt en je kan maximaal 60% van de totaal geraamde bouw- en/of aankoopkosten voor het project indienen. Dat betekent dat je eigen aandeel minimaal 40% van de middelen bedraagt of van andere subsidies komt. Meer info vind je hier.

2. Investeringssubsidies volgens sectorale prioriteiten

Deze thematische investeringssubsidies zijn terugkerend en dienen voor het bouwen, uitbreiden, verbouwen of verwerven van cultuur- en jeugdinfrastructuur. Je kan maximaal 500.000 euro krijgen van de Vlaamse Overheid en minimaal 10.000 euro. De verdeelsleutel is dezelfde als bij grote jeugdinfrastructuur waarbij je maximaal 60% van de totaal geraamde bouw- en aankoopkosten voor het project kan indienen. Dat betekent dat je eigen aandeel minimaal 40% van de middelen bedraagt of van andere subsidies komt.

Deze subsidie is gestoeld op drie prioriteiten die werden bepaald door de Vlaamse Overheid: duurzaamheid, veiligheid en toegankelijkheid. Je moet aan een of meerdere van deze prioriteiten voldoen om de subsidie te verkrijgen.

De belangrijkste voorwaarden voor het indienen van deze subsidie zijn:

 • Het project moet gaan over cultuur- of jeugdinfrastructuur met bovenlokaal belang. Er moeten over de grenzen van je stad of gemeente meerdere kinderen en jongeren naartoe kunnen gaan. Denk bijvoorbeeld aan een jeugdinfrastructuur waar je ook kan overnachten voor een weekend. Dan stel je je open voor andere jeugd verder dan je eigen gemeente.
 • Het project ligt in Brussel of Vlaanderen.
 • Je kan kosten voor uitvoeren van bouwopdracht, een energie-audit of toegankelijkheidsdoorlichting indienen.
 • Het mag niet gaan over kantoorruimtes en horecavoorzieningen.
 • Tot 15% bijkomende studiekosten kan je indienen.
 • Enkel voor organisaties zonder winstgevend doel.
 • Financiering en timing van het project moeten duidelijk zijn.
 • Je moet beschikkingsrecht van 20 jaar hebben (bewijs via contract of overeenkomst).
 • Je dient de wetgeving op overheidsopdrachten te volgen. Dat betekent dat je minstens drie bedrijven contacteert voor een offerte per zaak dat je aankoopt.

De overheid kijkt bijkomend ook naar de verduurzaming en innovatie, het opnemen van een voorbeeldrol/de kennisdeling binnen de sector wat betreft infrastructuur, het delen van infrastructuur met andere organisaties, het creëren van ontmoetingsplekken en het inspelen op trends of nieuwe technologie.

2.1 Duurzaamheid

Onder duurzaamheid wordt verstaan de renovatie, vernieuwbouw of nieuwbouw ter vervanging van bestaande infrastructuur. En maatregelen die betrekking hebben op de vier duurzaamheidsambities uit het reglement:

 • een duurzaam ontwerp;
 • energie-efficiëntie;
 • duurzaam materiaal- en grondstoffengebruik;
 • water, ecosystemen en biodiversiteit.

2.2 Veiligheid

Onder veiligheid valt onder andere brandveiligheid en maatregelen om de luchtkwaliteit te verbeteren en te monitoren.

2.3 Toegankelijkheid

Nog een prioritaire maatregel is de integrale toegankelijkheid. Dat wil zeggen dat iedereen op een gelijkwaardige en onafhankelijke manier alle functionele ruimten kan bereiken, betreden, gebruiken en begrijpen. Bij zeer complexe projecten kan je op deze prioritaire maatregel een uitzondering vragen.

Je kan ook subsidies krijgen wanneer je je infrastructuur een toegankelijkheidsdoorlichting laat doen door INTER.

Meer info vind je hier.

3. Renteloze energieleningen

Organisaties of lokale overheden die beschikken over eigen culturele- of jeugdinfrastructuur, komen in aanmerking voor de renteloze energielening. Een renteloze lening betekent dat je in maandelijkse schijven het geld terugbetaalt zonder dat je hier extra voor moet betalen. Dit verschilt van een lening bij de bank waar je een rente betaalt bovenop het geleende bedrag. Je moet deze lening wel op maximum 10 jaar tijd terugbetalen. Je kan maximaal 135.000 euro per project lenen.

Ook moet de terugverdientijd van de installatie korter zijn dan 10 jaar. Dit moet blijken uit de haalbaarheidsstudie die je bij de aanvraag indient.

Wat komt in aanmerking voor een renteloze energielening?

 • De aankoop en plaatsing van een fotovoltaïsche installatie (zonnepanelen);
 • de netaansluiting;
 • eventuele graafwerken;
 • extra AC/DC-bekabeling
 • het BTW-tarief.

Deze renteloze lening kan je het hele jaar door aanvragen bij de Vlaamse Overheid.

Meer info vind je hier

4. Werkingssubsidies en andere

Via de subsidiewijzer van het Departement Cultuur, Jeugd en Media kom je aan de hand van een vragenlijst te weten op welke subsidies je aanspraak kan maken en welke subsidies er nog allemaal worden aangeboden door hen.

Contacteer voor meer info het Team Infrastructuur en Instellingen van het Departement Cultuur, Jeugd en Media via het telefoonnummer 02 553 42 83 of mail naar cultuurenjeugdinfrastructuur@vlaanderen.be

5. Toerisme Vlaanderen

Als je ervoor kiest om je gebouw ook te verhuren aan anderen, bijvoorbeeld als kampverblijfplaats, dan kan je ook bij Toerisme Vlaanderen terecht voor subsidies.

5.1 Toerisme voor allen

Jaarlijks is er een subsidieoproep voor iedereen die een jeugdverblijf heeft van het zogeheten type A, B of C, dat een definitieve of principiële erkenning heeft gekregen via het Toerisme voor Allen-decreet. Het maakt daarbij niet uit hoe groot het verblijf is of op welke manier het verblijf juridisch wordt uitgebaat (bv. door een vzw, privépersoon, vennootschap of plaatselijke jeugdgroep).

Alle definitief en principieel erkende jeugdverblijven komen in aanmerking voor een subsidie van maximaal 40% van de kosten voor de volgende infrastructuurprojecten:

 • De kosten in het kader van brandveiligheidswerken zoals branddeuren, vluchtwegen, brandtrappen, noodverlichting, pictogrammen... Kosten die niet in aanmerking komen zijn losse elementen voor brandveiligheid zoals branddekens, detectoren, de batterijen voor de detectoren en het onderhoud van blusapparaten.
 • De kosten voor moderniseringswerken zoals het sanitair, de keuken waarbij ook vaste elementen in een keuken worden betoelaagd (koelcel) maar losse voorwerpen niet (koelkast), schilderwerken (enkel bij nieuwbouw), vernieuwing van het dak, gevel, vloeren of de heraanleg van een parking, de aanpak van asbest zijn ook allemaal mogelijk.
 • De kosten voor infrastructuurprojecten die de kindvriendelijkheid van het verblijf verhogen op voorwaarde dat deze zich bevinden op het terrein en gratis en toegankelijk zijn. Ook veilige omheining of snoezelruimtes komen in aanmerking.
 • De investeringen in nieuwbouw of de totale renovatie van een verblijf. Hou er rekening mee dat energiebesparende veranderingen niet door Toerisme Vlaanderen worden gesubsidieerd maar door het Departement Cultuur, Jeugd en Media via de sectorale prioriteiten (hierboven).

Je maakt geen aanspraak meer op deze subsidie als je eerder al een subsidie toegewezen gekregen en je nog niet gestart bent met de uitvoering van de werken.

Meer info vind je hier. Voor extra vragen over de subsidiemogelijkheden bij Toerisme Vlaanderen kan je terecht via het telefoonnummer 02 504 03 80.

6. Agentschap voor Natuur en Bos

Wil je de focus leggen op het opwaarderen van je terreinen met meer natuur? Dan kan je ook bij het Agentschap voor Natuur en Bos terecht voor de nodige ondersteuning.

6.1 Natuur in je buurt

De projectoproep Natuur in je Buurt wil projecten ondersteunen die bijdragen aan de natuurontwikkeling of door de aanleg van natuurelementen.

Er kunnen twee types projectvoorstellen ingediend worden:

 • Type A vraagt een financiering groter dan 15.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 100.000 euro.
 • Type B vraagt een financiering groter dan of gelijk aan 3.000 euro. Natuur in je Buurt financiert 75% van de goedgekeurde projectbegroting met een maximum van 15.000 euro. Door het indienen van het projectvoorstel ga je een resultaatsverbintenis aan.

Het project mag nog niet in uitvoering zijn, maar moet binnen de termijn van een jaar na de kennisgeving van financiering van start kunnen gaan. Het project moet vervolgens gerealiseerd worden binnen 3 jaar. Hier moet:

 • het project leiden tot een toename van de groene oppervlakte of verbetering van de natuurkwaliteit;
 • het project moet minstens 10 jaar standhouden na uitvoering.

Meer info vind je hier. Voor meer uitleg over deze subsidie kan je het Agentschap voor Natuur en Bos contacteren via subsidies.anb@vlaanderen.be.

7. Lokale subsidies

Ga zeker ook het gesprek aan met de jeugddienst, de dienst infrastructuur of dienst milieu/klimaat in je gemeente of stad. Je kan ook een politicus, zoals de schepen van jeugd of de burgemeester, aanspreken over je plannen en vragen welke mogelijkheden de stad of gemeente heeft om mee te investeren in je plannen. Zij kunnen bekijken welke (financiële) mogelijkheden er zijn die je vereniging kunnen helpen in het (ver)bouwen van je jeugdinfrastructuur.

Meer info

Ontdek meer informatie op de website Jeugdlokalen.be.

Ben je geholpen met deze info?