Uittreksel strafregister niet nodig voor vrijwilligers in scouting

31 januari 2023|
Jan Van Reusel - communicatie@scoutsengidsenvlaanderen.be
onderweg

De vraag aan wie met minderjarigen werkt, om vanaf 1 februari een uittreksel van het strafregister voor te leggen, is niet van toepassing op leiding binnen de jeugdbeweging.  Deze vereiste die kadert in een actieplan tegen seksueel geweld, is van tel voor welzijnswerkers in diverse sectoren waaronder bijvoorbeeld sport. Voor alle vrijwilligers in het jeugdwerk geldt echter een uitzondering op deze regel.

Deze uitzondering van de Vlaamse  Regering voor vrijwilligers binnen het jeugdwerk, komt tegemoet aan de vraag van de jeugdbewegingen om de drempels voor vrijwilligers niet verder te verhogen. Met dit besluit wil men het vertrouwen in de vrijwilligers binnen de sector versterken, hen niet onnodig belasten met administratieve verplichtingen en hen waarderen voor hun wekelijks engagement. De jeugdbewegingen nemen zelf een groeiend arsenaal aan maatregelen om veiligheid en welzijn te waarborgen en waar nodig door te verwijzen naar juiste instanties of hulpverlening

Scouts en Gidsen Vlaanderen zet in op integriteit van jonge mensen, leden en leiding.

In de pedagogische werking van scouting staan emotionele en fysieke veiligheid kinderen en jongeren voorop. Voor begeleiding in groepen werd materiaal ontwikkeld om gevoelige situaties preventief juist in te schatten en waar nodig gepast te reageren. NESTkreten of (N)iets mis mee?! zijn twee ondersteunende methodieken om te werken naar een gezond basisklimaat in je tak en groep of om op te treden in het geval van vermoedens rond grensoverschrijdend gedrag.

Bij problemen kan je vaak terecht bij een vertrouwenspersoon in je groep of district. En ook op nationaal niveau is er een aanspreekpunt integriteit voor vragen, bezorgdheden of probleemsituaties.

Elke melding of signaal in die zin wordt ernstig opgevolgd. Geen enkele maatregel garandeert waterdicht dat onderlinge relaties bij kinderen en jongeren feilloos verlopen. We gaan uit van een basisvertrouwen in wie zich engageert als leiding en we ervaren dat het onderling toezicht in onze organisatie sterk is in het veilig onderweg zijn, samenlevend, samen spelend.

Recent nieuws