De gouw bestaat vaak uit verschillende overlegstructuren. Aangezien niet elke gouw die op dezelfde manier invult, informeer je best bij je gouwvoorzitter over de werking van jouw gouw.

Het gouwbureau coördineert de verantwoordelijkheden en de taakverdeling tussen het gouwoverleg, de gouwraad en de gouwcommissie. In het gouwbureau zitten de gouwcommissaris, de gouwvoorzitter en de gouwbeheerder.

Gouwoverleg

In het gouwoverleg wordt de gouwwerking uitgetekend en opgevolgd.

Wie is aanwezig op het gouwoverleg?

 • De gouwvoorzitter (GV);
 • de gouwcommissaris (GC);
 • de gouwbeheerder (GB);
 • de AGV’s, AGB’s en AGC’s (adjuncten);
 • de districtscommissarissen (DC's, één stem per district);
 • een afgevaardigde van elke gouwtakploeg.

Eventueel ook aanwezig op het gouwoverleg, zonder stemrecht:

 • de zingevingsassistent op gouwniveau;
 • de gecoöpteerde gouwvertegenwoordigers in het kernbestuur van het jeugdverblijf.

Taken van het gouwoverleg

 • Het pedagogisch, financieel en materieel beleid van de gouw uittekenen, binnen de door Scouts en Gidsen Vlaanderen vzw vastgestelde richtlijnen.
 • Dat uitgetekende beleid uitvoeren en opvolgen.
 • De samenwerking tussen districten en gouwtakploegen coördineren.
 • Een aanbod voorzien voor leiding van de verschillende lokale groepen, in samenwerking met de gouwcommissie.
 • Meningen uitwisselen en een visie op de gouwwerking ontwikkelen.
 • Een samenwerkingsovereenkomst opstellen met het jeugdverblijf.

Gouwraad

De gouw wordt geleid door de gouwraad.

Wie is aanwezig op de gouwraad?

 • De gouwvoorzitter (GV);
 • de gouwcommissaris (GC);
 • de gouwbeheerder (GB);
 • de districtscommissarissen (DC's);
 • de AGV’s, AGB’s en AGC’s (adjuncten);
 • de zingevingsassistent op gouwniveau;
 • een tweede vertegenwoordiger per district, aangeduid door de districtsraad.

Taken van de gouwraad

 • Het verbondsbeleid meebepalen door vertegenwoordiging op de verbondsraad.
 • De werking van de districten opvolgen.
 • DC's vormen en begeleiden.
 • DC's ondersteunen in het begeleiden van groepsleiding.
 • Waken over de naleving van het spel van scouting en de spelregels in de districten en in de gouw.
 • Zorgen voor de doorstroming van informatie vanuit het verbond naar de districten en groepen en omgekeerd.
 • Het jeugdbeleid op provinciaal vlak meebepalen.
 • De uitbreiding van scouting in de districten ondersteunen.

Gouwcommissie

Niet elke gouw heeft een gouwcommissie (nodig). De gouwcommissie staat in voor het pedagogisch beleid van de gouw, en vormt een lijn met de pedagogische commissie.

Aanwezig op de gouwcommissie

 • De gouwcommissaris (GC)
 • de adjunct-gouwcomissarissen (AGC's);
 • de zingevingsassistent op gouwniveau;
 • de leden van de takploegen.

Taken van de gouwcommissie

 • Meewerken aan de uitbouw van het spel van scouting op verbondsvlak en dit concretiseren binnen de gouw.
 • De werking van de takploegen coördineren.

Ben je geholpen met deze info?