De stemming

een leider heeft een stapel papieren vast

Wat zijn de regels? Wie mag er stemmen?

Regels voor een stemming

 • Een stemming over personen is altijd anoniem.
 • Een stemming kan pas doorgaan wanneer 2/3 van de stemgerechtigden aanwezig is.
 • De stemgerechtigden krijgen een stukje papier en schrijven hier op: ja, nee of onthouding (dit kan eventueel via een +, -, O ). 
 • De DC telt de stemmen, samen met de jongste aanwezige stemgerechtigde. Zij houden de uitslag geheim en de stembriefjes worden achteraf vernietigd.
 • Wanneer de helft +1 van de kandidaten positief is, is de kandidaat verkozen.
 • Wanneer de stemming unaniem positief is, mag je dit meedelen.
 • Wanneer het geen volledig akkoord is, deel je niet mee hoeveel onthoudingen of tegenstemmen er waren.
 • Wanneer niemand de helft +1 van de stemmen behaalt, volgt er een nieuwe stemronde.
 • Wanneer ook bij de tweede ronde niemand de helft +1 van de stemmen krijgt, volgt er een derde stemronde waarvoor een meerderheid van de stemmen volstaat.

Wie mag stemmen?

 • Alle actieve leiding van de groep.
 • De groepsleiding (bij een duo hebben beide groepsleiding 1 stem; een ploeg met meer dan 2 groepsleiding heeft maar 1 stem).
 • Leiding met meerdere functies mogen maar als één functie stemmen, en hebben dus maar één stem.
 • De kandidaten hebben zelf ook een stem, op voorwaarde dat ze tot één van bovenstaande categorieën behoren.
 • Adjuncten groepsleiding, de groepsaalmoezenier, volwassen begeleiding, groepscomité, ouders, stuurcomité, voortrekkers, voorstam, secretaris, materiaalmeesters enzovoort... hebben geen stem, tenzij ze ook actieve leiding zijn.
 • Jins die in leiding komen, hebben geen stemrecht.
 • Stemmen met een volmacht of via brief, bellen, mail, sms… kan niet. Het is belangrijk dat zoveel mogelijk leiding aanwezig is om naar de motivatie van de kandidaten te luisteren.

Uitzonderingen

De groepsraad kan uitzonderingen maken op de spelregels, op voorwaarde dat er rekening wordt gehouden met het volgende:

 • Enkel en alleen de groepsraad (met stemgerechtigden) kan een uitzondering toelaten.
 • Een uitzondering is eenmalig en blijft dus niet meer van kracht bij latere verkiezingen.
 • 2/3 van het totaal aantal stemgerechtigden moet deze uitzondering goedkeuren.
 • In het verslag van de vergadering en het verkiezingsformulier moet duidelijk vermeld worden op welke spelregels er een uitzondering gemaakt werd.
 • De DC moet de districtsraad op de hoogte brengen van deze uitzonderingen. De districtsraad bekrachtigt het verkiezingsproces.

Wat bij onduidelijkheid?

Alle betwistingen met betrekking tot de verkiezingsprocedure, worden ter plaatse door de DC opgelost. Wanneer de spelregels of kiesvisum geen pasklare oplossing bieden voor het probleem en er kan of moet geen uitzondering gestemd worden, is het de DC die de knoop doorhakt en duidelijkheid schept. Ben je niet zeker? Pols eens bij je gouwvoorzitter of neem contact op met de AVC structuren.

Wat bij stopzetting?

Indien er na 3 stemrondes nog steeds niemand verkozen is, wordt de verkiezingen uitgesteld. Als DC kan je de verkiezingen voor een periode van maximum 6 maanden stopzetten. Je moet deze beslissing motiveren aan de groeps- en de districtsraad. De districtsraad moet de beslissing goed- of afkeuren. Na de stopzetting moet de volledige procedure terug opgestart worden.

Een goede voorbereiding...

Ben je geholpen met deze info?