Verbondsraad

enthousiaste structuurvrijwilligers op de verbondsraad

De verbondsraad komt vier keer per jaar bij elkaar. De wet bepaalt enkele taken die de verbondsraad moet opnemen, dus het functioneert ook als Algemene Vergadering van de vzw. Maar we hebben ook zelf enkele opdrachten voor dit orgaan.

Dit zijn de voornaamste wettelijke opdrachten:

 • De statuten en Spelregels wijzigen of aanvaarden.
 • Bestuurders benoemen en afzetten.
 • Enkele boekhoudkundige verplichtingen:
  • De commissarissen-revisoren benoemen en afzetten en hun eventuele bezoldiging bepalen.
  • De bestuurders en de commissarissen-revisoren kwijting geven, en ook om een verenigingsvordering tegen de bestuurders of de commissarissen-revisoren intellen moest het nodig zijn.
 • De jaarrekening en begroting goedkeuren.
 • Een werkend lid uitsluiten.
 • De rechtsvorm van de organisatie veranderen of de vereniging ontbinden.

Daarnaast vervult de verbondsraad deze specifieke taken voor onze organisatie:

 • Het beleid op pedagogisch en beheersmatig vlak bepalen.
 • Het personeelsstatuut en -kader van de vereniging bepalen.
 • Pedagogische of beheersmatige ploegen oprichten of stopzetten.
 • Het dagelijks bestuur verkiezen en verschillende andere functies benoemen.
 • De ploegverantwoordelijken en de verkiezingen in gouwen en districten bekrachtigen.
 • De werking van het verbondsbestuur opvolgen en nagaan of die werking in overeenstemming is met de goedgekeurde beleidslijnen.
 • Het groepsleidingscongres opvolgen.

Samenstelling:

De verbondsraad is vrij toegankelijk voor alle leden van Scouts en Gidsen Vlaanderen. Wel is er een beperkt aantal stemgerechtigden.

 • Eén stemgerechtigde per district
 • Het verbondsbureau
 • De verkozen functies van een gouwbureau (3 stemmen)

Andere aanwezigen zonder stemrecht zijn onder andere de ploegverantwoordelijken, de internationaal commissarissen, het verbondsbestuur, de staf, het managementteam, eventuele externen…

Ben je geholpen met deze info?