Zoek
Nieuwe vzw-wetgeving

Nieuwe wetgeving sinds 1 mei 2019

Op 1 mei 2019 ging de nieuwe vzw-wetgeving in voege. Nieuwe vzw's (opgericht na 1 mei) moesten onmiddellijk voldoen aan de nieuwe regels; voor bestaande vzw's is de wet van toepassing sinds 1 januari 2020.
De statuten van reeds bestaande vzw's moeten ten laatste op 1 januari 2024 aangepast zijn, maar ze mogen zich ook vroeger al (vrijwillig) in regel stellen. Doe je een statutenwijziging na 1 januari 2020? Dan moet je in één beweging je volledige statuten aanpassen aan de nieuwe wetgeving.

Wat verandert er? 

Hieronder kan je een overzicht vinden van de belangrijkste wijzigingen in de wetgeving.

Een nieuwe definitie voor de vzw - Bestuursorgaan - Algemene Vergadering - Bestuursorgaan en Algemene Vergadering - Micro, kleine & andere vzw's - Jaarrekening - Vertegenwoordiging naar derden - Intern reglement - Gewest van de zetel - Openbaarmakingsformaliteiten - Meer informatie

Een nieuwe definitie voor de vzw

"Een vereniging wordt opgericht bij overeenkomst tussen twee of meer personen, leden genaamd.
Zij streeft een belangeloos doel na in het kader van één of meer welbepaalde activiteiten die zij tot voorwerp heeft.
Zij mag rechtstreeks noch onrechtstreeks enig vermogensvoordeel uitkeren of bezorgen aan de oprichters, de leden, de bestuurders of enig andere persoon behalve voor het in de statuten bepaald belangeloos doel. Elke verrichting in strijd met dit verbod is nietig."

 • In de oude wetgeving moest je minstens met 3 personen zijn om een vzw op te richten; nu is 2 voldoende.
  Het bestuursorgaan moet minstens uit 3 personen bestaan, tenzij er slechts 2 leden zijn.
 • De oude wetgeving sprak over een maatschappelijk doel, dit is vervangen door belangeloos doel.
  In de statuten moet je een 'precieze omschrijving van het belangeloos doel dat de vzw nastreeft en de activiteiten die zij tot voorwerp heeft' kunnen terugvinden. Vage doelstellingen zijn verboden. Elke vzw zal een afweging moeten maken hoe gedetailleerd activiteiten worden opgenomen in de statuten.
 • Een vzw mag alle activiteiten verrichten, van welke aard dan ook. Winst maken mag, maar enkel in functie van het belangeloos doel. 
  Opgelet! Fiscale regelgeving zegt dat 'commerciële' activiteiten een bijkomstig karakter moeten hebben voor de vzw. Anders loop je het risico om vennootschapsbelasting ipv rechtspersonenbelasting te moeten betalen en deze ligt een pak hoger.

Bestuursorgaan

 • Het Bestuursorgaan is de nieuwe naam voor de Raad van Bestuur.
 • Het is nu wettelijk mogelijk om schriftelijk (op afstand) besluiten te nemen, mits er éénparigheid van stemmen is.
  Een fysieke bijeenkomst is dus niet altijd meer noodzakelijk, tenzij de statuten deze mogelijkheid uitsluiten voor bepaalde besluiten.

Algemene Vergadering

 • De oproepingstermijn wordt verhoogd van 8 naar 15 dagen.
 • Tenzij de statuten het anders bepalen, heeft ieder lid op de AV een gelijk stemrecht.

Bestuursorgaan en Algemene Vergadering

Vanaf nu mag het aantal leden in de Algemene Vergadering gelijk zijn aan het aantal bestuursleden.
Om 'goed bestuur' en een gezonde controle mogelijk te maken, raden we zeker aan om meer leden in de Algemene Vergadering dan in het Bestuursorgaan te hebben. Je kan op de pagina van onze modelstatuten meer informatie vinden over onze aanbevolen samenstelling.

Micro, kleine & andere vzw's

 De wetgeving maakt nu onderscheid tussen micro, kleine andere vzw's. In de prakijk vallen ondersteunende vzw's bijna altijd onder de categorie 'micro vzw'. Hierdoor zijn er minder boekhoudkundige verplichtingen en minder vereisten voor de jaarrekening.

Jaarrekening

Een micro-vzw mag een aangepast micro-schema gebruikt worden voor de jaarrekening. De jaarrekening moet ingediend worden bij de Ondernemingsrechtbank en dit binnen 30 dagen na goedkeuring door de Algemene Vergadering.
In de toekomst worden nog een aantal wijzigingen verwacht op dit vlak:

 • Indienen jaarrekening bij de Nationale Bank
 • Digitaal indienen van de jaarrekening
 • Giftenregister voor giften van/naar het buitenland voor meer dan 3.000 euro

Vertegenwoordiging naar derden

Het Bestuursorgaan vertegenwoordigt de vzw. De statuten kunnen echter aan één of meerdere bestuuders de bevoegdheid verlenen om de vzw alleen of gezamenlijk te vertegenwoordigen. 
De statuten kunnen aan de vertegenwoordigingsbevoegdheid beperkingen aanbrengen, maar niet ten aanzien van derden.
Gevolg: Een 'gewoon' lid of een medewerker van de vzw kan de vzw niet zomaar rechtsgeldig vertegenwoordigen. Het Bestuursorgaan moet hiervoor een aparte specifieke volmacht opmaken.

Intern reglement 

De term 'huishoudelijk reglemen' werd vervangen door het 'intern reglement'. 
Het intern reglement kan nu door het Bestuursorgaan uitgevaardigd worden, indien dit statutair voorzien is.
Een intern reglement én elke wijziging moet aan de leden meegedeeld worden. De statuten moeten een verwijzing bevatten naar de laatst goedgekeurde versie van het intern reglement.

Gewest van de zetel 

Daar waar de oude statuten het exacte adres van de vzw moesten vermelden, is het nu voldoende om enkel het gewest te vermelden.
Dit heeft 2 grote voordelen:

 • Het wijzigen van de zetel kan gebeuren door het Bestuursorgaan (indien statutair toegelaten)
 • Een adreswijziging binnen hetzelfde gewest vraagt geen statutenwijziging en dus ook geen publicatie in het Staatsblad.

Openbaarmakingsformaliteiten

Op alle 'stukken' (briefpapier, website, ...) van de vzw moeten volgende gegevens vermeld worden:

 • Naam van de vzw + rechtsvorm
 • Nauwkeurige aanduiding van de zetel van de vzw
 • Het ondernemingsnummer
 • Het woord rechtspersonenregister (of afkorting RPR), gevolgd door
 • De vermelding van de rechtbank van de zetel van de vzw
 • Het emailadres en de website van de vzw (indien die er is)
 • (in voorkomend geval: het feit dat de rechtspersoon in vereffening is).

Meer informatie

Zoek je nog meer informatie en handige tools over de nieuwe vzw-wetgeving? Dan kan je terecht op de website van Scwitch.