Zoek
Scouting, da’s voor iedereen!

de uitgebreide tekst kan je hier helemaal lezen.

Voor Scouts en Gidsen Vlaanderen is werken aan diversiteit, met openheid en respect leren kijken naar wat er binnen en buiten onze beweging allemaal leeft. We erkennen dat er nog leemtes zijn in onze kennis van de wereld rondom ons. Maar door experiment, uitwisseling en samenwerking met anderen leren we bij! Met respect voor de eigenheid van anderen en onszelf zoeken we voor elk kind een plek waar het zich thuis mag voelen. Met kleine daden en een ruime blik groeien we naar een open scouts en gidsen beweging in een kleurrijk Vlaanderen en Brussel.

Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft de laatste jaren inspanningen geleverd om een meer divers publiek te bereiken, maar toch lijkt dit nauwelijks of niet gelukt. Deze visietekst wil ons, als beweging, daarom een duidelijk standpunt en een realistisch plan van aanpak bieden.

Ploeg Akabe en Ploeg diversiteit hebben samen een meerjarenplan geschreven.

 

Diversiteit? Realiteit!

Kijken we naar de leden van een doorsnee scoutsgroep, dan zien we al snel kleine en grotere verschillen in interesses, afkomst, haarkleur, … Ja, onder onze leden en leiding zit heel wat variëteit – diversiteit als je wil. Toch is het ook opvallend dat we in onze jeugdbeweging weinig allochtone en kansarme kinderen en jongeren bereiken: het merendeel van onze leden behoort tot de Vlaamse middenklasse.

In deze visietekst breken we een lans voor kennismaking met en bewustmaking over de kinderen en jongeren die we niet bereiken, liever dan uit te dragen ‘dat we x-aantal procent van hen in onze beweging willen binnentrekken.’ Maar kennismaking tussen verschillende partijen is niet eenvoudig. Ze veronderstelt van elke kant een open houding, de bereidheid om samen iets te doen, zonder vooraf te weten of die ervaring je zal bevallen of niet.

 

Iedereen KAN erbij!

Vroeger streefde men ernaar om van alle groepen een perfecte afspiegeling van de maatschappij te maken. De realiteit leerde ons echter dat niet iedereen, zomaar in onze beweging terecht kon. We kunnen ons dus beter afvragen of er een geschikte plek zou kunnen zijn, voor elk kind afzonderlijk! Niet iedereen voelt zich immers zomaar overal thuis.
Wetende dat ons ledenbestand verschilt van de samenleving, willen we experimenteren en de handen uitsteken naar kinderen en jongeren die we niet bereiken. We willen mee zoeken naar een plaats voor ieder kind! “Iedereen kan erbij!” betekent dan ook dat we open staan voor iedereen die wil, maar net zo goed dat we erkennen dat het elders soms beter is.
Zoeken, experimenteren of de handen uitsteken, gaat niet over grote veranderingen, maar vooral om kleine stapjes. Stap voor stap naar een open scouts en gidsen beweging in een kleurrijk Vlaanderen en Brussel! Alleen zo kunnen we oprecht stellen dat scouts en gidsen bijleren als individu, in groep, en als groep binnen de samenleving!

En laat het duidelijk zijn: Scouts en Gidsen Vlaanderen heeft de voorbije jaren al flink wat geëxperimenteerd, ontmoet, gevoeld én bijgeleerd met en over diversiteit. Toch lijkt slechts een minderheid uit onze beweging leerrijke ervaringen rond diversiteit op te doen. En dat stemt tot nadenken. Hoe brengen we dit naar de beweging?

 

De horizon verleggen: niet ‘of’ maar ‘en’

Onze missie is er niet zomaar: diversiteit is een verrijking voor onze werking! Diversiteit gaat niet boven alles, maar we moeten wel met open blik kijken hoe diversiteit ons kan verrijken. Experimenteren, uitwisselen, zoeken naar hoe we aan onszelf kunnen werken en tegelijk ook onszelf blijven het kan perfect samengaan!

 

Maar hoe doen we dat dan? We kiezen bewust voor verschillende sporen…

 

  • Van onder… Scouting is een beweging en dus gebeurt het echte werk bij de groepen zelf. Diversiteit moet ook van uit de groep groeien. Geen verplichting, maar vanuit een eigen engagement! Dit heeft het meeste kans op succes!… én van boven! Maar toch kunnen het verbond en de gouw hierin voorop lopen. Door het goede voorbeeld te geven, door ondersteuning van projecten en het verspreiden van ideeën. Engagement krijgt pas een kans als het ook voldoende gesteund wordt!
  • Inclusief… We geloven nog steeds in die “afspiegeling van de maatschappij”. Dat elk kind dezelfde kansen krijgt, is dan ook het ultieme doel. Elke groep kan hieraan meewerken door open te staan en te werken aan eigen drempels. …én categoriaal! Maar toch erkennen we dat, op dit moment, niet elk kind zich thuis zal voelen in elke lokale groep. Daarom kiezen we ook voor een doelgroepgerichte aanpak. Scouting op maat dus! Zo hebben we al jaren groepen voor kinderen met een beperking (AKABE), maar ook voor andere doelgroepen hebben we een aanbod.
  • Klassiek… Scouting werkt, en onze kinderen en ouders zijn tevreden van ons aanbod! Dat werd al bewezen in verschillende onderzoeken. Onze klassieke werking heeft dus haar waarde en daar mogen we niet zomaar aan raken. Goed bezig dus, jongens en meisjes, doe zo verder!… én experimenteel! Maar toch missen we nog een aantal dingen in deze klassieke werking. Om bij te leren, andere doelgroepen te leren kennen of nieuwe methodieken te testen, kiezen we daarom ook voor een experimentele aanpak. Het project ScoutingWijktUit is hiervan een mooi voorbeeld.
  • Binnen… Iedereen binnen onze beweging is het er over eens: Scouting heeft de X-factor! Klassieke jeugdbewegingen hebben een bijzondere waarde en spelen een grote rol in de ontwikkeling van kinderen en jongeren. Daarom vinden we het belangrijk om alle kinderen warm te maken voor ons aanbod. … én buiten ons hoekje! Maar ook andere, niet-klassieke jeugdbewegingen hebben hun specifieke waarde. Soms is er een organisatie die voor bepaalde kinderen, net dat ietsje meer biedt. Denk bijvoorbeeld aan een jongeren-werking in een sociale woonwijk, of een zelforganisatie van Irakese jongeren in Brussel... Openheid, kennismaking en misschien wel samenwerking met dergelijke organisaties kan ons veel doen bijleren over onszelf en de wereld rondom ons.
  • Korte… Werken aan diversiteit moet stap voor stap, want met grote woorden en verre plannen schieten we niets op. Op korte termijn willen we werken aan kennismaking, netwerken en ontmoeting met de mensen en verenigingen rondom ons. … én lange termijn! Maar we willen dit alles vooral doen met het oog op de toekomst. We blijven gaan voor het grote ideaal. Op lange termijn gaan we door tot diversiteit de evidentie is die we willen dat het is.